ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 24ης Φεβρουαρίου 2024

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ: …………………………………………………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                            Ημερομηνία: ……./……./…….

Προς: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΠΕΕΔ)

Υπόψη: Προέδρους Γενικής Συνέλευσης

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α. Για εταιρείες – Νομικά Πρόσωπα:

Ο υπογεγραμμένος  …………………………………………………………………………………….. ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………………………………………

Που εδρεύει στ.. …………………………………………. Επί της οδού ……………………………………………

Αριθμός ……….,

Β. Για ατομικές επιχειρήσεις – Φυσικά Πρόσωπα:

Ο υπογεγραμμένος  ……………………………………………………………………………………..  κάτοικος.. ………………………………… Επί της οδού …………………………………………… Αριθμός ……….,

Εξουσιοδοτώ

Με την ιδιότητά μου ως μέλος της ΠΕΕΔ τ..  ……………………………………………………………..

Να παραστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΔ στις …./…../…… ή οποτεδήποτε αυτή αναβληθεί ελλείψει απαρτίας, να με εκπροσωπήσει σε αυτήν και να ασκήσει αντ΄ εμού όλα εν γένει τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την παραπάνω ιδιότητά μου και προβλέπονται από το Καταστατικό της ΠΕΕΔ, ψηφίζοντας ανέλεγκτα κατά την κρίση του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

                                                                                                                        Ο/Η Εξουσιοδοτών

Συντάσσεται κατά περίπτωση:

A.Για εταιρείες – Νομικά Πρόσωπα

B.Για ατομικές επιχειρήσεις – Φυσικά Πρόσωπα              (Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο-Σφραγίδα)