Συνεργασίες

Η Π.Ε.Ε.Δ., στην προσπάθειά της για το καλύτερο αποτέλεσμα, συνεργάζεται εποικοδομητικά και ουσιαστικά με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς και Επιμελητήρια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα.

 • Μελετά και αναλύει τα διάφορα προβλήματα, διατυπώνει και τεκμηριώνει λύσεις για τα προβλήματα αυτά, ασκεί επιρροή και συνεργάζεται για την υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.
 • Είναι μέλος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών – ΕΕΣΥΜ.

 • Διατηρεί στενή επαφή και αλληλοενημέρωση με την Ένωση Γραφείων Μεταφορών Βορείου Ελλάδος, το Σωματείο Ηρακλείου Κρήτης, το Σωματείο Χανίων Κρήτης και το Σωματείο της Καβάλας για την προώθηση και επίλυση των κοινών προβλημάτων.

 • Συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ για την προώθηση κοινών στόχων, προβλημάτων ή πρωτοβουλιών.Διαπραγματεύεται και υπογράφει Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας.

 • Λαμβάνει μέρος σε ημερίδες που οργανώνονται για θέματα σχετικά με την αποστολή και το έργο της.

 • Έχει ενεργό συμμετοχή στα γενικότερα θέματα της Εθνικής Οικονομίας με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της Διαμεταφοράς και την γενικότερη προώθησή της.

 • Συμμετέχει στην αδρανοποιημένη Επιτροπή Εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη θεσμοθέτηση του έργου της Διαμεταφοράς.

 • Συμμετέχει σε επιτροπές του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, του Οργανισμού Αθήνας.

 • Συμμετέχει στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας για την τροποποίηση του Π.Δ. για τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.

 • Συμμετέχει στην Μόνιμη Επιτροπή του ΥπΥΜεΔ για την εφοδιαστική αλυσίδα.

 • Καταθέτει απόψεις και ολοκληρωμένες προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, δρώντας συμβουλευτικά προς την πολιτεία για θέματα διαμεταφοράς.


Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της Ένωσής μας, είναι οι συνεχείς παρεμβάσεις της για τη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Π.Ε.Ε.Δ., διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, για την παρακολούθηση των θεμάτων του κλάδου, με τα Υπουργεία Μεταφορών, Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και τον Οργανισμό Αθήνας. Υποστηρίζει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις και προωθεί λύσεις. Σήμερα, μετά από μια συνεχή αξιοπρεπή και σοβαρή παρουσία, η Π.Ε.Ε.Δ. έχει καταξιωθεί έναντι των φορέων της Πολιτείας (Υπουργεία Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών, Οργανισμός Αθήνας κλπ.) ως αναγνωρισμένος συνομιλητής στην διαμόρφωση Εθνικών θέσεων γύρω από την μεταφορά.