Κατηγορίες Μελών

Μέλη της ΠΕΕΔ είναι οι περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τομέα μεταφορών – διανομών – ταχυμεταφορών – αποθηκεύσεων και logistics που νομίμως λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Τα μέλη της παρέχουν υπηρεσίες διαμετακόμισης σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ήδη ξεπεράσει τα εθνικά όρια εκτελώντας διεθνείς μεταφορές ή ακόμα και ταχυμεταφορές (courier), αποθηκεύσεις, Logistics κλπ.

Τα μέλη διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ, ΕΚΤΑΚΤΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.

ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη της ΠΕΕΔ μπορούν να είναι :

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που νομίμως λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, στον τομέα των Διαμεταφορών τουλάχιστον για ένα έτος και σε παρεμφερείς δραστηριότητες όπως μεταφορές, διανομές, ταχυμεταφορές, αποθηκεύσεις, Logistics κλπ.

Η ιδιότητα του διαμεταφορέα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στην ΠΕΕΔ.

β) Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έννοια της περιπτώσεως α).

ΕΚΤΑΚΤΑ μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την έννοια της περιπτώσεως α) που είναι τακτικά μέλη των οργανώσεων μελών του Συνδέσμου, σύμφωνα με την περίπτωση β).

ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχτούν φυσικά πρόσωπα που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων της ΠΕΕΔ.