Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Π.Ε.Ε.Δ., συγκροτείται από τα μέλη της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και για κάθε ζήτημα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. :

  •  Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εφορευτική Επιτροπή και την Ελεγκτική Επιτροπή.
  •  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  •  Παίρνει αποφάσεις για την στρατηγική και τη δράση της ΠΕΕΔ σε σχέση με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.
  •  Εγκρίνει ή τροποποιεί τον ετήσιο απολογισμό εσόδων και εξόδων και τον συνολικό προϋπολογισμό για τη νέα περίοδο.
  •  Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.
  •  Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου τηρώντας την οριζόμενη από το Καταστατικό και το νόμο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία.