Δραστηριότητες

Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της Π.Ε.Ε.Δ. περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με στόχο :

 

  • Τη διαφύλαξη, προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της γενικότερης εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
  • Τη συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών της.
  • Τη μελέτη και προβολή των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών, διανομών & logistics.
  • Την εκπροσώπηση των μελών της ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, Οργανισμών πάσης φύσεως Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ενώσεις της ίδιας νομικής μορφής του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν παρεμφερείς με την Ένωση σκοπούς.
  • Τη συμμετοχή και συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς προς εκείνους της Ένωσης, καθώς επίσης και τη συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση.