Διοικητικό συμβούλιο

Η Π.Ε.Ε.Δ. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών του. Έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εργασίας οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά θέματα.

Η πλήρης σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΔ για την διετία 2022 – 2024 έχει ως εξής :

Κιούσης Δημήτρης                  Πρόεδρος

Ανεζίνης Ξενοφών                  Α΄ Αντιπρόεδρος

Βλαχογιώργης Παναγιώτης    Β’ Αντιπρόεδρος

Μακρή Χρυσάνθη                   Γενική Γραμματέας

Αθανασίου Παναγιώτης         Ταμίας

Μπαμπαλή Καλλιόπη             Μέλος

Χαβάκης Γεώργιος                 Μέλος

Λυκούδης Ανδρέας                 Μέλος

Παπαγιάννης Νικόλαος          Μέλος