Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου

Νόμος  4982/2022 άρθρο 74ΦΕΚ 195α-2022

Άρθρο 74

Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 3982/2011

Στον ν. 3982/2011 (Α’ 143) προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:

«Άρθρο 4Β Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χειρισμού Μηχανημάτων Έργου

1.α. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων), σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 519), με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

β. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην ως άνω «ειδικότητα 2», με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται είτε πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 3, είτε λήψη αντίστοιχης άδειας, σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και την υπό στοιχεία οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1983), με την προϋπηρεσία της παρ. 2.

γ. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην ως άνω «ειδικότητα 2», με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας, σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 και την υπό στοιχεία oικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)/12.8.2013 κοινή απόφαση.

2. Κατά την εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 περί της λήψης άδειας για χειρισμό μηχανημάτων έργου της «ειδικότητας 2» με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται προϋπηρεσία ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) της οριζόμενης ως απαιτούμενης προϋπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 113/2012. Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε κάθε υποκατηγορία της κάθε ειδικότητας, ανεξάρτητα από την απαίτηση προηγούμενης λήψης άδειας ή πιστοποίησης τεχνικής επάρκειας, ακόμα και αν η σχετική προϋπηρεσία ασκείται σε μηχανήματα έργου κάτω του ορίου των δέκα (10) kw.

3. Η πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας παρέχεται από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο «ELOT ΕΝ ISO 17024», βάσει Σχημάτων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων. Τα Σχήματα Πιστοποίησης σχεδιάζονται κυρίως ως προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να εγκρίνονται και ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ιδίως για την εφαρμογή της περ. α) της παρ. 1. Η κατάρτιση των εργαζομένων αφορά στην παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, των οποίων οι στόχοι, η διάρκεια, το περιεχόμενο, οι απαιτήσεις ως προς τους εκπαιδευτές και η διαδικασία εξέτασης καθορίζονται με την ως άνω απόφαση. Το Σχήμα Πιστοποίησης, εκτός από την υποχρεωτική κατάρτιση, είναι δυνατό να προβλέπει, ως συμπληρωματική απαίτηση, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.

Τα Σχήματα Πιστοποίησης ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προσαρμόζονται στους κανόνες της επιστήμης και παρακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη, προκειμένου να ικανοποιούν πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του χειρισμού των μηχανημάτων έργου.

4. Η πιστοποίηση και η λήψη άδειας της περ. β’ της παρ. 1, ως τρόποι άσκησης της ως άνω επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρούνται ισοδύναμοι. Το πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας που εκδίδεται, κοινοποιείται με ευθύνη του ασκούντος την επαγγελματική δραστηριότητα προς την οικεία Περιφέρεια για τη διενέργεια των ελέγχων.

5. Η επαγγελματική εμπειρία ως προϋπόθεση για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου για το σύνολο των ειδικοτήτων δύναται να αντικαθίσταται εν όλω ή εν μέρει με την παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που πληρούν τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 122/2014 (Α’ 196).

6. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να σχεδιάσει, ανά ειδικότητα, πρότυπο ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την αντικατάσταση προϋπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση άδειας ή την πιστοποίηση του χειρισμού μηχανημάτων έργου.

Το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζεται και η ακριβής αντιστοίχιση της αποκτηθείσας τεχνικής επάρκειας μέσω του προγράμματος κατάρτισης με χρόνο προϋπηρεσίας.».