Το νέο Δ.Σ. της ΠΕΕΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έρχεται για μία ακόμα φορά αντιμέτωπο με πολλά ανοιχτά και επείγοντα θέματα του κλάδου και καλείται να επιδιώξει την δρομολόγηση των καλύτερων δυνατών λύσεων.

 Στην κατεύθυνση αυτή, θα αξιοποιηθεί κάθε συνέργια και συνεργασία με όλους τους Συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης της βιομηχανίας, του εμπορίου και όλων γενικά των παραγωγικών τάξεων της χώρας.

Όπως είναι γνωστό, η Πανελλήνια  Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) είναι ένας φορέας με κύρος, αναγνωρισμένος ως ισότιμος συνομιλητής από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και διαρκώς  επιδιώκει με τεκμηριωμένες εισηγήσεις να γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις του για την επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων.

Μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων λοιπόν του Δ.Σ της ΠΕΕΔ είναι να γίνει για μία ακόμα φορά μία επικαιροποίηση και αξιολόγηση των προς επίλυση ζητημάτων. Με στρατηγική εξωστρέφειας θα επιδιωχθεί ενημέρωση και πίεση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για όλα τα οριζόντια θέματα του τομέα.

Παράλληλα, μέσα από τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων για τα Μέλη θα επιδιωχθεί η μεγαλύτερη συσπείρωση των επιχειρήσεων όλου  του κλάδου. Σε πρώτη φάση τα σεμινάρια που αποφασίσθηκε σε λίγες εβδομάδες να γίνουν θα αφορούν σε θέματα κοστολόγησης.

Τέλος, θα δρομολογηθούν σταδιακά οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για θέματα όπως η διαφοροποίηση της ευθύνης του διαμεταφορέα, ο έλεγχος των ADR και FRC, κ.λπ.

Στόχος είναι επίσης η οριζόντια αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος έτσι ώστε η όποια πρόταση επίλυσής τους να αφορά το σύνολο της χώρας και όχι μόνον την ευρύτερη περιοχή της Αττικο-Βοιωτίας.

Όσον αφορά στις σχέσεις της ΠΕΕΔ με τους επίσημους φορείς, τα υπουργεία κ.λπ., στόχος και της νέας διοίκησης είναι να συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές και πρωτοβουλίες των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων ώστε  να ακούγεται η φωνή των διαμεταφορέων.

Ειδικότερα θέματα που είναι αυτήν την περίοδο ανοιχτά, είναι τα επόμενα:

1) Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων- Αξιοποίηση Εμπορευματικών Κέντρων

Η μετεγκατάσταση των διαμεταφορικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΠΔ 79/2004 θα πρέπει να γίνει προς τα υπό ίδρυση εμπορευματικά κέντρα του Ν.3333/2005, ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να μην αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας και παράλληλα να υπάρχει  αυτόνομο δίκτυο οδικής μεταφοράς προς τον αστικό ιστό της πόλης.

Είναι προφανές ότι η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου στις νέες χωροθετήσεις θα συμπαρασύρει παράλληλα και τον έλεγχο νομιμότητας λειτουργίας των υπολοίπων εγκαταστάσεων. Η ΠΕΕΔ θεωρεί ότι η ένταξη σε ενιαίους χώρους θα συμβάλλει ώστε να:

 • μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος του λεκανοπεδίου,
 • μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση,
 • μειωθούν τα συνολικά χιλιόμετρα που διανύονται καθημερινά από τα ΦΔΧ,
 • αυξηθεί η αποτελεσματική διακίνηση εμπορευμάτων,
 • μειωθεί το κόστος διακίνησης των προιόντων.

Ο κλάδος ζητά την παρέμβαση της πολιτείας για την εξεύρεση λύσης στο μακροχρόνιο θέμα της μεταστέγασης των διαμεταφορικών επιχειρήσεων, κυρίως με την ανάληψη άμεσης υποχρέωσης εκπόνησης διαγωνισμού για την κατασκευή εμπορευματικών κέντρων τα οποία να καλύπτουν πρωτίστως τις εσωτερικές εμπορευματικές οδικές μεταφορές.

Η ισχύουσα πρόθεση λειτουργίας εμπορευματικών κέντρων τύπου ΟΣΕ αφορά δυστυχώς κατά κύριο λόγο την σιδηροδρομική μεταφορά με παρελκόμενες τις υπόλοιπες μορφές μεταφοράς.

Τυχόν συνέχιση της ανοχής για διαφορετική διάσπαρτη ανάπτυξη των διαμεταφορικών επιχειρήσεων, φοβόμαστε ότι δυστυχώς θα επιφέρει:

α. περαιτέρω αύξηση του κόστους διανομής και περισυλλογής εμπορευμάτων

β. ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα με περισσότερες στάσεις φορτοεκφορτώσεων

γ. μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση

δ. δυσβάστακτη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στον αστικό ιστό.

2) Ανάγκη διατήρηση των χώρων που είναι σήμερα νομοθετικά  χαρακτηρισμένοι ως “περιοχές Ε” στην περιοχή του Ελαιώνα.  

3) Ανάγκη Νομοθετικής ρύθμισης της παράτασης των προσωρινά λειτουργούντων σταθμών διαμεταφοράς.

4) Χορήγηση αδειών ΦΙΧ μέχρι 4 τόνους και στις Διαμεταφορικές επιχειρήσεις για αστικές και μόνο μεταφορές, όπως έχει ήδη χορηγηθεί σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις (ταχυμεταφορικές, ΕΛΤΑ) οι οποίες ουσιαστικά εκτελούν το ίδιο έργο.

5) Διαφοροποίηση της ευθύνης του Διαμεταφορέα  με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας (Εμπορικός νόμος) προς αυτήν της Ε.Ε και με υιοθέτηση των όρων της συνθήκης CMR σε ότι αφορά τον επιμερισμό ευθύνης μεταξύ αποστολέα, παραλήπτη και διαμεσολαβούντων.

6) Έλεγχος μεταφερομένων φορτίων ADR και FRC 

Η νομοθεσία ορίζει ποιά φορτία θα μεταφέρονται με πιστοποιητικά ADR και ποιά με πιστοποιητικά FRC. Ο έλεγχος νομιμότητας της μεταφοράς θα δώσει κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν στους νόμιμους τύπους αμαξωμάτων, θα προστατεύσει την ασφάλεια κατά τη μεταφορά αλλά παράλληλα και τη δημόσια υγεία.

7) Απλοποίηση του  Άρθρου 16 του ΚΒΣ, με την απαλλαγή της υποχρεωτικής έκδοσης του αντιτύπου Νο 2 για τον αποστολέα, στην περίπτωση μηχανογραφημένης έκδοσης φορτωτικών. Αντí αυτού τεχνικά παρέχεται ήδη η δυνατότητα έκδοσης αντιγράφου μέσω της ΕΑΦΔΣΣ όποια στιγμή το ζητήσει ο αποστολέας. Ζητείται δυνητικά να εκδίδονται φορτωτικές χωρίς να αναφέρεται το κόμιστρο και να ακολουθεί η έκδοση εγχρήματου τιμολογίου σε αντιστοιχία με το Δελτίο Αποστολής και το Τιμολόγιο, όπως ισχύει σε όλες τις λοιπές εμπορικές συναλλαγές.

                                                                                        Ευαγ. Μαρίνης

                  Μέλος Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. της ΠΕΕΔ  

 Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2010 – 2012, έχει ως εξής :

 • Πρόεδρος, Ανεζίνης Ιωάννης (ALPHA – ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ)
 • Α΄ Αντιπρόεδρος, Σιαμάς Ιωάννης (ΣΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ)
 • Β΄ Αντιπρόεδρος, Καλαϊτζίδης Ευστάθιος (ΕΒΡΟΣ – Ι. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΣΥΖ. ΕΥΣΤ.)
 • Γεν. Γραμματέας, Σωτηρίου Φαίη (ΑΦΟΙ Γ. & Φ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΕ)
 • Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Βλαχογιώργης Παναγιώτης (ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ)
 • Ταμίας, Κιούσης Δημήτριος (ΕΘΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΙΟΥΣΗ ΑΕ)
 • Αναπλ. Ταμίας, Σαντοριναίος Ιωάννης (ΑΙΚ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΕΕ)
 • Μέλος, Μπαμπαλής Γεώργιος (ΜΕΤ – ΜΠΑ ΑΕ)
 • Μέλος, Μαρίνης Ευάγγελος (ΤΑΟ ΑΕ)

Υπεύθυνοι για την προβολή των δραστηριοτήτων της Ένωσης ορίσθηκαν οι κκ. Ι. Σιαμάς και Β. Μαρίνης.