ΤΑΙΠΕΔ – Απογραφή επιχειρήσεων διαμεταφοράς στην περιοχή του Ελαιώνα και στις όμορες περιοχές

Έντυπο Απογραφής/ Ερωτηματολόγιο

 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)

Απογραφή επιχειρήσεων διαμεταφοράς

στην περιοχή του Ελαιώνα και στις όμορες περιοχές

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ διενεργεί απογραφή επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη διαμεταφορά και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ελαιώνα και στις όμορες περιοχές.

Στο ερωτηματολόγιο καλείστε να συμπληρώσετε στοιχεία για την επιχείρησή σας, τις εγκαταστάσεις σας και για το έργο που εκτελείτε/διαχειρίζεστε, προς και από κάθε σημείο της Ελλάδας.

Η συμμετοχή σας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική με σκοπό να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και τις προσδοκίες σας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας. Η συμμετοχή σας είναι επίσης απαραίτητη καθώς αποτελεί το πρώτο στοιχείο τυπικής επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος της επιχείρησής σας με σκοπό τη συμμετοχή σας στο έργο της μετεγκατάστασης.

Ι. Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία …………………………………………………………………………………………………..…………………

Διεύθυνση …………………………………………………………………………………..…………………………………

Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………………………………………………..

Υπεύθυνος Επικοινωνίας .…………………………………………………………………………………………..

Κινητό   ……………………………………………………………………………………………………………………..

Email     ………………………………………………………………………………………………………………………

Η επίσημη δραστηριοποίηση στην περιοχή αφορά (επιλέξτε):

Έδρα:Υποκατάστημα:Χωρίς επίσημη παρουσία:
………………………………….………………………………….………………………………….

ΙΙ. Υποδομές εξυπηρέτησης

Α. Η επιχείρηση διαθέτει:
Στεγασμένο χώρο γραφείων……………………………………τ.μ.
Στεγασμένο χώρο αποθήκης ξηρού φορτίου……………………………………τ.μ.
Στεγασμένο χώρο αποθήκης ψυχόμενου φορτίου……………………………………τ.μ.
Στεγασμένο χώρο αποθήκης επικίνδυνου φορτίου……………………………………τ.μ.
Μικτό χώρο στεγασμένων γραφείων και αποθήκης……………………………………τ.μ.
Υπαίθριο χώρο εξυπηρέτησης……………………………………τ.μ.
Κοινόχρηστο χώρο εξυπηρέτησης……………………………………τ.μ.
Υπερυψωμένη αποθήκη (Ράμπα)ναι:…………..……..όχι:……………..…..
Β. Για τη σωστή και ομαλή λειτουργία σε οργανωμένες περιοχές θα επιθυμούσατε:
Στεγασμένο χώρο γραφείων……………………………………τ.μ.
Στεγασμένο χώρο αποθήκης ξηρού φορτίου……………………………………τ.μ.
Στεγασμένο χώρο αποθήκης ψυχόμενου φορτίου……………………………………τ.μ.
Στεγασμένο χώρο αποθήκης επικίνδυνου φορτίου……………………………………τ.μ.
Μικτό χώρο στεγασμένων γραφείων και αποθήκης……………………………………τ.μ.
Υπαίθριο χώρο εξυπηρέτησης……………………………………τ.μ.
Κοινόχρηστο χώρο εξυπηρέτησης……………………………………τ.μ.
Υπερυψωμένη αποθήκη (Ράμπα)ναι:…………..……..όχι:……………..…..

Επιπλέον ιδιαιτερότητα που επιθυμείτε για την εγκατάσταση:

 
 
 
 

Η εγκατάσταση εξυπηρετεί πελάτες και προμηθευτές (επιλέξτε ένα):

5ήμερο:…………………………….6ήμερο:…………………………….7ήμερο:…………………………….

Η εγκατάσταση λειτουργεί για εσωτερική εξυπηρέτηση (επιλέξτε ένα):

5ήμερο:…………………………….6ήμερο:…………………………….7ήμερο:…………………………….

Εκτίμηση κατανάλωσης ρεύματος:

Α. Μονοφασικό………………….KWh / μήνα………………….KWh / 4μηνο
Β. Τριφασικό………………….KWh / μήνα………………….KWh / 4μηνο
Γ. Ειδικές εγκαταστάσεις με υποσταθμό………………….KWh / μήνα………………….KWh / 4μηνο

Πόσα ανυψωτικά μηχανήματα διαθέτετε εκτός από χειροκίνητα παλετοφόρα;

Εσωτερικού χώρου:…………………………………………..Εξωτερικού χώρου:………………………………………….

ΙΙΙ. Φορτία

Φορτία που διακινείτε την ημέρα είτε σε βάρος είτε σε όγκο, όποιο έχετε πιο πρόσφορο. (Επιλέγετε ένα από τα δύο):

Α. Σε βάρος……………………τόνοι
Β. Σε όγκο………………………κ.μ.

Κύριες περιφέρειες που αφορά το έργο σας (από και προς)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Σημείωση 1: Σε περίπτωση αστικής διανομής ή περισυλλογής εμπορευμάτων σημειώστε και την Αττική

Σημείωση 2: Σε περίπτωση νησιών, αναφέρετε τα νησιά

Κάνετε διανομή ή περισυλλογή στην Αττική; Αν ναι πόσα δρομολόγια διενεργείτε την ημέρα:

Α. Αστικά (εντός Αττικής)…………………. 
Β. Υπεραστικά (εκτός Αττικής)…………………. 

Ημερήσια είσοδος οχημάτων, κατ΄ εκτίμηση στους χώρους σας.

Α. 2αξονικά ή μικρότερα………………….οχήματα
Β. 3αξονικά και μεγαλύτερα………………….οχήματα
Γ. Επιβατικά………………….οχήματα
Δ. Μηχανάκια………………….οχήματα

Ημερήσια είσοδος ανθρώπων κατ’ εκτίμηση στους χώρους σας

Α. Προσωπικό………………….άτομα
Β. Συνεργάτες και άλλοι………………….άτομα

Παραστατικά που διακινούνται ανά ημέρα («φορτωτικές» και Δελτία Παράδοσης)

Α. Ίδιας έκδοσης…………………. παραστατικά ανά ημέρα
Β. Άλλου εκδότη…………………. παραστατικά ανά ημέρα

Πόσους αντιπροσώπους έχετε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ποιος ο κύκλος εργασιών της δραστηριότητάς σας σε ευρώ τα τελευταία τρία έτη;

Α. 2020………………….€
Β. 2021…………………. €
Γ. 2022…………………. €

Ποιο είναι το μηνιαίο μίσθωμα που πληρώνεται σήμερα;  …………………. €/μήνα

Η εγκατάστασή σας είναι:

Α. Ιδιόκτητη ………………..

Β. Μισθωμένη …………….

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
    __________________________________________ (σφραγίδα και υπογραφή)
  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το παρόν στο ακόλουθο email: info@hraf.gr

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το ΤΑΙΠΕΔ, με έδρα στην Αθήνα, Καραγιώργη Σερβίας 6,  Τ.Κ. 10562 και e-mail: info@hraf.gr, συμμορφώνεται πλήρως με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα σε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το Ν. 4264/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.08.2019), όπως ισχύει. 

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων είναι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την αξιοποίησή τους για το βέλτιστο σχεδιασμό του επιχειρηματικού πάρκου στο ακίνητο του Δήμου Φυλής και τη διαμόρφωση των κριτηρίων παροχής οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε αυτό (αρ. 6 παρα.1 στ. ε) ΓΚΠΔ).

Τα στοιχεία που υποβάλλονται με το παρόν τηρούνται με ασφάλεια, ενώ πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίοι υπόκεινται σε δέσμευση εμπιστευτικότητας, καθώς και δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Τα δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο του έργου «Μετεγκατάσταση μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα σε ακίνητο του Δήμου Φυλής» το οποίο και έχει αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ, μετά το πέρας του οποίου τα δεδομένα καταστρέφονται/ διαγράφονται με ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΤΑΙΠΕΔ και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΤΑΙΠΕΔ στη διεύθυνση: https://hradf.com/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/ ή να απευθυνθείτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: dpo@hraf.gr)