Στις 2 Ιουλίου η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής

Άρθρο από το

Μικρή παράταση, έως την 1η Ιουλίου, έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ στην κατάθεση αρχικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου Φυλής. Την επόμενη ημέρα, στις 2 Ιουλίου ορίστηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων.

Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη

Στη Φυλή πρόκειται να μετεγκατασταθούν οι διαμεταφορείς από τον Ελαιώνα, λαμβάνοντας οικονομικά κίνητρα.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου, τύπου Α2 στον κλάδο της αποθήκευσης και εφοδιαστικής («logistics») στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής Αττικής.

Η έκταση ιδιοκτησίας Δήμου Φυλής, η οποία έχει προσδιοριστεί για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου, έχει επιφάνεια περίπου 437 στρ., βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και των ορίων ΓΠΣ θέση «Σπηλιές – Ομπόρες» και αποτελεί τμήμα γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας Δήμου Φυλής.

Ειδικότερα, ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, μελετών και εργασιών, για την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου και των τυχόν συνοδευτικών και λοιπών έργων όπως αυτά θα καθοριστούν κατά τη διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4982/2022 και των λοιπών κείμενων διατάξεων.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο του Δήμου Φυλής σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας σύγχρονος υποδοχέας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Θα αποτελέσει ένα σύγχρονο εθνικό κέντρο μεταφορών και «logistics» που θα υποστηρίζει συνολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες της εθνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, από και προς την Αττική και όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Παράλληλα θα παρέχει ευκαιρίες ενσωμάτωσης πρόσθετων υπηρεσιών «logistics», υπηρεσιών διεθνούς διαμεταφοράς, καθώς και συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες χρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το Πάρκο πρέπει να σχεδιαστεί με σκοπό να φιλοξενήσει αποτελεσματικά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες διαχείρισης φορτίων, μεταφόρτωσης, διανομής και μεταφοράς που σήμερα λαμβάνουν χώρα, κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα.

Βασική επιδίωξη του έργου είναι να υποστηριχθεί η μετεγκατάσταση και φιλοξενία στο Πάρκο επιχειρήσεων εμπορευματικής μεταφοράς και διαμεταφοράς με ΚΑΔ που σήμερα δραστηριοποιούνται στις περιοχές του Ελαιώνα.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να σχεδιάσουν σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις υποστηριζόμενες από όλες τις απαιτούμενες υποδομές, χώρους και τεχνολογίες που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική, αποδοτική, ασφαλή και εύρυθμη οργάνωση, διαχείριση και εκτέλεση του έργου συλλογής, μεταφόρτωσης και διακίνησης εμπορευμάτων.

Η μετάβαση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμεταφοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς εφοδιαστικής αλυσίδας, με άμεσο όφελος για το σύνολο της εθνικής οικονομίας.

Στα 35 έτη η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε (35) έτη κατ’ ελάχιστο.

Η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης, καθώς και της παράτασης που δύναται να δοθεί, θα καθοριστούν κατά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και θα περιληφθούν στην πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Η χρηματοδότηση του έργου παραχώρησης θα βαρύνει αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο και, ειδικότερα, τον οικονομικό φορέα, ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Περαιτέρω, ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει τους κινδύνους που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου παραχώρησης και ιδίως τον λειτουργικό κίνδυνο που συνδέεται με την εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης, ενώ δεν προβλέπεται να δοθεί εγγύηση για την απόσβεση της επένδυσης ή των δαπανών για την εκτέλεση του έργου εκ μέρους Δήμου Φυλής, του ΤΑΙΠΕΔ ή του Δημοσίου.