ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΕΔ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άρθρο 1ο

ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται στην Αθήνα επαγγελματικό Σωματείο-Ένωση με την επωνυμία ”ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ” και τον διακριτικό τίτλο ”ΠΕΕΔ”. Για τις διεθνείς του παραστάσεις η επωνυμία της είναι στα Αγγλικά ”HELLENIC ASSOCIATION OF FORWARDING AGENTS”.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η διαφύλαξη, προαγωγή και προστασία εν γένει των ηθικών, επαγγελματικών και λοιπών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

β) Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων που ενδιαφέρουν τον τομέα των εν γένει μεταφορών.

γ) Η εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, Οργανισμών πάσης φύσεων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως και των Οργάνων των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων.

δ) Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ενώσεις της αυτής νομικής μορφής και των αυτών ή παρεμφερών με την Ένωση σκοπών του εσωτερικού ή εξωτερικού.

ε) Η συμμετοχή και συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς με τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς προς εκείνους της Ένωσης, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση.

στ) Η εν γένει συμμετοχή σε ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που συνάδουν με τον σκοπό της Ένωσης.

2. Μέσα:

Η Ένωση επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 3ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ένωση έχει δική της σφραγίδα που εικονίζει στο μέσον τα αρχικά αυτής του Συνδέσμου και που γύρω τηςτου έχει την επωνυμία της του Συνδέσμου.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ

 1. Κατηγορίες: Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα, σύμφωνα με τους ορισμούς των επομένων παραγράφων.
 2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι:

α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ημεδαπή στον τομέα των Διαμεταφορών (μεταφορικά γραφεία) τουλάχιστον για ένα έτος και σε παρεμφερείς δραστηριότητες όπως μεταφορές, διανομές, ταχυμεταφορές, αποθηκεύσεις κλπ. με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Η ιδιότητα του διαμεταφορέα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ως μέλους της Ένωσης.

β) Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έννοια της προηγουμένης περιπτώσεως.

 • Έκτακτα: Έκτακτα μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την έννοια της περιπτώσεως (α) της προηγούμενης παραγράφου, που είναι τακτικά μέλη των οργανώσεων μελών της Ένωσης, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν είναι τακτικά μέλη.
 • Επίτιμα: Επίτιμα μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχτούν φυσικά πρόσωπα που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης.
 • Μητρώο μελών: Στην Ένωση τηρείται υποχρεωτικά ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και θεωρημένο από την εποπτεύουσα Αρχή, που περιέχει μητρώο των μελών και εμφανίζει σε αύξοντα αριθμό την  εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση, τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2α, το χρόνο συστάσεως της εταιρείαςτου νομικού προσώπου, την ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής. Κάθε μέλος μπορεί να λάβει γνώση αυτού του βιβλίου.

Άρθρο 5ο

ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Τακτικών: Για την εισδοχή ενός τακτικού μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από δύο τακτικά μέλη.
 2. Εκτάκτων: Τα μέλη μιας οργανώσεως επιχειρήσεων, που σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο γίνεται δεκτή ως τακτικό μέλος, γίνονται αυτοδίκαια έκτακτα μέλη της Ένωσης από την ίδια μέρα.
 3. Επιτίμων: Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται κανείς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Ισοτιμία Μελών: Όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα. Όταν καλούνται, μετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις άλλες εκδηλώσεις της Ένωσης και γενικά απολαμβάνουν τις ωφέλειες από την δράση αυτής του Συνδέσμου. Τα έκτακτα και τα επίτιμα μέλη, όταν καλούνται και μετέχουν στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως των τακτικών μελών, παίρνουν μέρος στις συζητήσεις αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
 2. Ιδιαίτερα δικαιώματα: Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
 3. Υποχρεώσεις: Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.
 4. Παραίτηση: Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Ένωση, με έγγραφη δήλωσή του, που γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, οπότε το μέλος διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το Μητρώο των Μελών της Ένωσης.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διαγραφεί κάθε μέλος: 1) εάν η συμπεριφορά του και η εν γένει δράση του δεν συμβιβάζονται προς την αξιοπρέπεια της Ένωσης ή είναι επιβλαβής προς τους σκοπούς της, 2) εάν κατά νόμον στερηθεί της διαχειρίσεως της περιουσίας του και 3) εάν κριθεί ότι προβαίνει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού ή της νομοθεσίας για τα Σωματεία, 4) εάν έπαυσε να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.

Η απόφαση της διαγραφής ανακοινώνεται εγγράφως, με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα προς το διαγραφόμενο μέλος, το οποίο έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της εν λόγω αποφάσεως ενώπιον της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα με μυστική ψηφοφορία, παρισταμένου ή μη του προσφεύγοντος. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να διαγράψει κάθε μέλος, το οποίο καθυστερεί τις συνδρομές του ενός εξαμήνου και αφού προσκληθεί, με έγγραφο του Ταμία που αποστέλλεται επί αποδείξει να τις εξοφλήσει, δεν το πράξει εντός μηνός από της προσκλήσεως αυτής. Με απόφαση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήσεως του διαγραφέντος μέλους, δύναται τούτο να επανεγγραφεί αφού προηγουμένως καταβάλλει τις οφειλές του, οπότε και αποκαθίστανται τα δικαιώματά του.

Άρθρον 8ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ένωσης είναι: α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών της, β) οι τυχόν επιχορηγήσεις, δικαιώματα ή βοηθήματα του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Δήμων ή Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οργάνων, γ) οι έκτακτες εισφορές των μελών, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη, δ) οι τόκοι από τυχόν καταθέσεις, ε) οι πόροι που προέρχονται από ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, και στε) κάθε άλλο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση.

Άρθρο 9ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

1. Η άσκηση της Διοικήσεως της Ένωσης είναι κοινωνικό άμισθο λειτούργημα.

2. Η Ένωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 9μελές, που απαρτίζεται από ένα Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, ένα Γενικό Γραμματέα, έναν Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ένα Ταμία, έναν Αναπληρωτή Ταμία και δύο (2) Συμβούλους. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής διετής.

Άρθρο 10ο

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) τακτικά μέλη του Συνδέσμου, τα οποία με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή και Ταμία και δύο (2) Συμβούλους για τριετήές διετές θητείαδιάστημα.

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται βάσει επισήμων καταλόγων των μελών δια μυστικής ψηφοφορίας.

Εκλέξιμα δύνανται να είναι τα μέλη τα εγγεγραμμένα προ ενός τουλάχιστον έτους.

Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να δηλώσουν τούτο στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε ημέρες προ της ημέρας των αρχαιρεσιών κατά τη Γενική Συνέλευση εκλογής.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι εξερχόμενοι του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η θητεία έληξε.

Τα εκ των μελών της Ένωσης νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται δια νομοτύπως εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων, η εκλογή όμως μελών φυσικών προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρεται πάντοτε στο νομικό πρόσωπο και όχι στο φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί, το οποίο δύναται να αντικαθίσταται οποτεδήποτε από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον έλεγχο της ταμειακής τακτοποιήσεως των υποψηφίων προβαίνει στην ανακήρυξη αυτών ως υποψηφίων της εκλογής και καταχωρεί τα ονόματα αυτών σε πίνακα, ο οποίος αναρτάται στα Γραφεία της Ένωσης πέντε δέκα(5) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών.

Κάθε μέλος ψηφίζει μέχρι εννέα (9) υποψηφίους. Κατά την διαλογή των ψήφων συντάσσεται πίνακας επιτυχίας.

Οι εννέα (9) πρώτοι συνιστούν τα εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε υπόλοιποι επιλαχόντες θα είναισυνιστούν τα αναπληρωματικά μέλη για την ίδια χρονική θητεία βάσει καταλόγου κατά σειρά επιτυχίας.

Εκπρόσωποι μελών νομικών προσώπων που εκλέγονται στοα Διοικητικό Συμβούλιο αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν μπορούν να αντικαθίστανται κατά την διάρκεια της θητείας τους από άλλα πρόσωπα του αυτού νομικού προσώπου στην άσκηση των καθηκόντων των ανωτέρω αξιωμάτων, παρά ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ταυτοχρόνως, εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας επίσης η θητεία είναι διετής, από πίνακα υποψηφίων, ο οποίος τίθεται κάτω από τον πίνακα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος ψηφίζει μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Επίσης, εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου: α) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση, β) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που προβλέπεται από το Νόμο ότι συνεπάγονται αυτοδίκαια έκπτωση, εκτός εάν αποκατασταθεί, και γ) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που προβλέπεται από το Νόμο ότι συνεπάγονται ισόβια έκπτωση, και δ) όποιος συγκεντρώσει τρεις (3) συνεχείς απουσίες από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παραίτηση : Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, με απλή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο. Αυτός που παραιτήθηκε παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη ημέρα που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στην Ένωση.

Έλλειψη προσώπων διοικήσεως : Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας και πλειοψηφίας, καλούν τα μέλη που ελλείπουν μέχρι τον αριθμό των τριών (3) από τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναδείχτηκαν κατά την τελευταία εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την σειρά επιτυχίας αυτών. Η συμμετοχή των νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε δραστηριότητάα τους σε αυτό είναι έγκυρη, εφόσον είναι νόμιμη και σύμφωνα με το καταστατικό. Η πιο πάνω εκλογή εισάγεται στην πρώτη τακτική Συνέλευση για έγκριση. Η ενδεχόμενη μη έγκριση από την Συνέλευση δεν έχει αναδρομική ισχύ και το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας και πλειοψηφίας είναι υποχρεωμένο να εκλέξει νέα μέλη για να αντικαταστήσει αυτά που δεν εγκρίθηκαν.

Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου περισσοτέρων των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι καταστατικές προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρετικά να συνεδριάζει και να αποφασίζει επί διαχειριστικών θεμάτων υπό τον όρο ότι θα συγκαλείται μέσα σε τρεις μήνες έκτακτη Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών τουτην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Περιορισμοί μελών Διοικήσεως: Τα αιρετά μέλη της Διοικήσεως της Ένωσης δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις, που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής. γΓια προσφορά, κάθε είδους άλλων υπηρεσιών, ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, για την ανάληψη έργου προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής στην Ένωση. Τα μέλη όμως της Διοικήσεως έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Ένωση να αποδώσει κάθε τι που δαπάνησαν για την κανονική εκτέλεση της εντολής.

Άρθρο 11ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εντός δέκα (10) ημερών από την Γενική Συνέλευση στην οποία έγινε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά συνέρχονται σε συνεδρίαση και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον πρώτο και δεύτερο Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Ταμία.

Άρθρο 12ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. διοικεί την Ένωση με αποφάσεις, δια των οποίων εξυπηρετούνται οι σκοποί της. Ειδικότερα, ενδεικτικά καθορίζει τα ποσά της συνδρομής των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής, τις έκτακτες εισφορές των μελών, αποφασίζει την εισδοχή ή διαγραφή μελών, διορίζει και παύει το έμμισθο προσωπικό της Ένωσης, κανονίζει τις αποδοχές του, οργανώνει τις υπηρεσίες της Ένωσης, εισηγείται στην Συνέλευση την κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, προβαίνει στην ενοικίαση καταλλήλου οικήματος για την στέγαση των Γραφείων της Ένωσης, αποφασίζει για κάθε δαπάνη, σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, καθώς και για τις δαπάνες που αφορούν την λειτουργία της Ένωσης, αποφασίζει για κάθε δικαιοπραξία, την σύναψη δανείων και κτήση, απαλλοτρίωση ή κατασκευή ακινήτου, επίσης αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς.

Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της Ένωσης, τον οποίο υποβάλλει προςγια έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ενώπιον της οποίας λογοδοτεί για κάθε ενέργειά του, μεριμνά δε για την τήρηση του Καταστατικού και εν γένει αποφασίζει για κάθε εκδήλωση της Ένωσης.

Επίσης, αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους προσφυγής στις Διοικητικές Αρχές και την άσκηση κάθε εισαγωγικού δικογράφου ή ενδίκου μέσου σε όλους τους βαθμούς των Δικαστηρίων της Επικρατείας μέχρι και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική εξουσιοδότηση να αναθέσει σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή δικηγόρο της Ένωσης συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή εξουσίες από τις πιο πάνω αναφερόμενες.

Άρθρο 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον πάσης Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής. Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καλεί σε συνεδρίαση, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίδει τον λόγο στον αιτούντα κατά σειρά και αφαιρεί αυτόν σε περίπτωση παρεκτροπών, κανονίζει την ημερησία διάταξη, απαγορεύει τη συζήτηση θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξηςθέματος συζήτησης, υπογράφει τα πρακτικά των Συνελεύσεων και του Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα της Ένωσης, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εποπτεύει την είσπραξη των εσόδων και εν γένει επιμελείται των συμφερόντων της Ένωσης. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί ο Α’ Αντιπρόεδρος, εν απουσία δε αυτού, ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης έχει την γενική διεύθυνση και εποπτεία, τηρεί το μητρώο των μελών, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα της Ένωσης, είναι ο επιμελητής της Βιβλιοθήκης, συντάσσει την έκθεση των πεπραγμένων του έτους, την οποία και θέτει υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας και προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά, τις εκθέσεις και κάθε άλλο έγγραφο. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται με απόφαση αυτού ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί με προσωπική του ευθύνη τα εξής υποχρεωτικά βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα από την εποπτεύουσα Αρχή:

α) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Διοίκησης και β) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των Μελών.

Άρθρο 15ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

 1. Αρμοδιότητες: Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το ταμείο της Ένωσης, μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των χρημάτων του Ταμείου, σύμφωνα με το νόμο, τα οποία μπορεί να αναλάβει με εντολή του Προέδρου, έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας της Ένωσης, προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές, που μπορεί να τις αναθέτει με έγγραφη εντολή του και σε αρμόδιο υπάλληλο της Ένωσης. Επίσης, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό της Ένωσης ως εκδότη, αποδέκτη ή οπισθογράφου.
 2. Αναπλήρωση: Τον Ταμία, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό ο Αναπληρωτής Ταμίας.
 3. Βιβλία που πρέπει να τηρούνται: Ο Ταμίας τηρεί, με προσωπική του ευθύνη, εκτός από άλλα βοηθητικά, και τα ακόλουθα υποχρεωτικά βιβλία :

α) Εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, και

β) Περιουσίας, που εμφανίζει λεπτομερειακά όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης.

Άρθρο 16ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μία φορά το μήνα από τον Πρόεδρό του. Επίσης συγκαλείται οποτεδήποτε κριθεί από αυτόν αναγκαίο ή οσάκις ζητηθεί εγγράφως από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Θεωρείται απαρτία και λαμβάνονται νόμιμες αποφάσεις εάν παρίστανται τα πέντε (5) εκ των εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δέκα ημερών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των θεμάτων προσωπικής φύσεως, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού του. Επί προσωπικής φύσεως μόνο θεμάτων, η ψηφοφορία είναι μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, οπότε εάν και πάλι επέλθει ισοψηφία, το θέμα παραπέμπεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αυτή με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 17ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση των μελών ολομέλεια του Συνδέσμου συνέρχεται τακτικά ανά έξι (6) μήνεςεντός του πρώτου εξαμήνου εκάστοτε έτους μία φορά το έτος και μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οσάκις τούτο κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο και οσάκις τούτο ζητηθεί εγγράφως από το 1/4 τουλάχιστον τουων συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, τα οποία θα καθορίζουν εγγράφως τα συγκεκριμένα θέματα επί των οποίων επιθυμούν να αποφανθεί η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Συνέλευση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεση της εν λόγω αιτήσεως.

Πρόσκληση των μελών σε Γενική Συνέλευση γίνεται διά δημοσιεύσεως σε δύο εφημερίδες των Αθηνών α) αποστολής της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε κάθε μέλος και β) ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της ΠΕΕΔ δέκα πέντε (15)  ημέρες προ της ημέρας της προσκλήσεως συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δύνανται όμως να αποσταλούν ταχυδρομικώς και προσωπικές προσκλήσεις προς όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Τόσο στις δημοσιεύσεις όσο και στις Στην πρόσκληση προσκλήσεις πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της Συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα.

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη της Ένωσης. Όσα εκ των μελών τυγχάνουν εταιρείεςνομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση δι’ ενός εκπροσώπου, εγγράφως εξουσιοδοτημένου από αυτές, όπως ασκήσει το δικαίωμα ψήφου για λογαριασμό τους. Επί Ανωνύμων Εταιρειών, ο εν λόγω εκπρόσωπος πρέπει να έχει την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή να είναι ένας από τους Διευθυντές της. Επί ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών πρέπει να τυγχάνει ομόρρυθμος εταίρος αυτών, επί δε εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών πρέπειδέον να τυγχάνει εταίρος, διευθυντής ή διαχειριστής.

 Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δι’ ενός φυσικού προσώπου εγγράφως εξουσιοδοτημένου από αυτά, το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι α’ βαθμού συγγενείας και το οποίο πρέπει να ασκεί μία από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 18ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι τριετής, από πίνακα υποψηφίων, ο οποίος τίθεται κάτω από τον πίνακα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος ψηφίζει μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Ένωσης του Σωματείου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου.

Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την σύνοδο της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η Εξελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή, η Εξελεγκτική Επιτροπή την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Ο έλεγχος των βιβλίων και των στοιχείων γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή εντός των Γραφείων της Ένωσης του Σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση έξω από τα Γραφεία του.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ένα από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης του Σωματείου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής τη συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται το αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 198ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Απαρτία: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε απαρτία λογίζεται η Συνέλευση εάν κατσε αυτήν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το 1/2 των ταμειακώς εντάξει τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση καλείται νέα με τα ίδια απολύτως θέματα εντός δεκαπέντε (15) ημερών, οπότε η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη είναι παρόντα. Κατ’ εξαίρεση για τροποποίηση του Καταστατικού και για διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται πάντοτε η παρουσία των 2/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: α) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, β) Κατ’ εξαίρεση, για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για μεταβολή του σκοπού ή για διάλυση της Ένωσης του Συνδέσμου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

Εκλογή Προεδρείου: Όταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης του Συνδέσμου και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρίστανται. Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της συγκλήσεως της Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τα μέλη της να αναδείξουν με ανάταση του χεριού χειρός τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και τρεις Εφόρους, προκειμένου να συγκροτηθεί Εφορευτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και την είσοδόο της στην Ημερήσια Διάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει την λήξη των εργασιών. Ο Γραμματέας τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά.

Εφορευτική Επιτροπή: Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά και εποπτεύει για την τήρηση της τάξεως, του νόμου και του Καταστατικού κατά την εκλογή, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση. Τέλος, καταρτίζει πρακτικό για τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Στη συνέχεια το πρακτικό παραδίδεται στην Διοίκηση της Ένωσης, που είναι υποχρεωμένη να χορηγεί αντίγραφο σε κάθε μέλος της Ένωσης του Συνδέσμου μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεώς του.

Τρόπος λήψεως αποφάσεων: Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες αφορούν σε αρχαιρεσίες και θέματα προσωπικής φύσεως είναι μυστικές. Όλες οι άλλες υπόλοιπες είναι φανερές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: α) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, β) Κατεξαίρεσιν για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Ακυρότητα αποφάσεων: Απόφαση της Συνελεύσεως που αντίκειται στο νόμο ή το Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας της Ένωσης Ειρηνοδικείου απόφαση του Ειρηνοδικείου ύστερα από αίτηση μελών, που αποτελούν τουλάχιστον το ένα τριακοστό του όλου αριθμού των γραμμένων μελών. Η αίτηση υποβάλλεταιε στο Μονομελές ΠρωτοδικείοΕιρηνοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Ένωσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την λήξη της Συνελεύσεως. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Μονομελούς Πρωτοδικείου μπορεί να εκκληθεί στο ενώπιον του Πολυμελεούς Πρωτοδικείου μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοσή της.

Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών, αριθμημένο και θεωρημένο από την εποπτεύουσα Αρχή, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 2019ο

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί ενώπιον της Συνελεύσεως και υποβάλλεται, δια μεν του Προέδρου έκθεση των πεπραγμένων του διαρρεύσαντος διελεύσαντος έτους, δια δε του Ταμία την έκθεση διαχειρίσεως και εν γένει τον απολογισμός του διελεύσαντος έτους, καθώς επίσης και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στη διάθεση της εν λόγω Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται κατά την διάρκεια του έτους τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνελεύσεως, τα βιβλία διαχειρίσεως και αλληλογραφίας, καθώς και όλα τα στοιχεία, τα που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της χρηματικής διαχειρίσεως. Κατά τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, όμως, που γίνονται κατά διετία τριετία και κατά τις οποίες επιβάλλεται η ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου, τίθεται και το θέμα της εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται, όμως, στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως να τεθεί και οιοδήποτε άλλο θέμα. Μετά την λογοδοσία, η Συνέλευση αποφαίνεται περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και περί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 210ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 1. Εκούσια διάλυση: Η Ένωση μπορεί να διαλυθεί πάντοτε με απόφαση της Συνελεύσεως των μελών της του που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 198 του Καταστατικού. Αντίγραφο αυτής της αποφάσεως κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της Συνελεύσεως μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της στο Ειρηνοδικείο Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Ένωσης του ΣυνδέσμουΑθηνών για ενημέρωση του σχετικού φακέλου της Ένωσηςτου Συνδέσμου, που τηρείται σε αυτό. Η διάλυση επέρχεται από τη στιγμή που η σχετική απόφαση της Συνελεύσεως θα εγγραφεί στο οικείο βιβλίο του ΠρωτοδικείουΕιρηνοδικείου.
 2. Εκκαθάριση και εκκαθαριστές: Όταν διαλυθεί η Ένωση βρίσκεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το τέλος των εργασιών της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου από τα μέλη του τελευταίου προ της διαλύσεως Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και ενεργούν κατάμε πλειοψηφία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά και με την ίδια απόφαση της διαλύσεως διορίσει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν, μετά το τέλος του έργου τους, στην εποπτεύουσα Αρχή, έκθεση για τις ενέργειές τους, προς εκκαθάριση της περιουσίας της Ένωσης.
 3. Διάρκεια της εκκαθαρίσεως: Η διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, εκτός εάν ο το Πρωτοδικείοαρμόδιος Ειρηνοδίκης επιτρέψει παράταση για τρεις ακόμη μήνες.
 4. Τύχη περιουσίας μετά την εκκαθάριση: Μετά την πληρωμή των χρεών και την πώληση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία απεφάσισε τη διάλυση. Η περιουσία της Ένωσης του Συνδέσμου μετά τη διάλυσή της του δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη της του.

Άρθρο 221ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Με τους κανονισμούς, που εγκρίνονται από την Συνέλευση των μελών, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία της Ένωσης.

2. Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφων στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 232ο

Όλα όσα δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται με βάσει των διατάξεων των σχετικών Νόμωντου Νόμου.

Άρθρο 243ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σε τροποποίηση του ισχύοντος αρχικού Καταστατικού, αυτό το καταστατικό αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, συζητήθηκε δε, τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη συγκληθείσα Γενική Συνέλευση της Ένωσης της 10ης Δεκεμβρίου 2022. Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα συνέλθει το αργότερο τον πρώτο Ιανουάριο από την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και την εγγραφή του στα οικεία βιβλία Σωματείων.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2022

Για την Ένωση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ