ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  των Μελών της ΠΕΕΔ (19.3.2022)

Αθήνα 23/2/2022                                                             Αριθμός Πρωτοκόλλου:431/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 των Μελών της ΠΕΕΔ

Κατόπιν της από 22/2/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς και σύμφωνα με το καταστατικό της, καλούνται όλα τα μέλη του συνδέσμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της ΠΕΕΔ, Κοζάνης 25, Βοτανικός, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2021.
  2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
  3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022.
  4. Τοποθέτηση ΔΣ – Ανακοινώσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν τον κλάδο.
  5. Προτάσεις-Αποφάσεις.
  6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο Μάρτιος 2022 – Μάρτιος 2024.

Επισημαίνεται, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά μέλη του συνδέσμου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την 31/12/2021.

Η δήλωση υποψηφιότητας των επιθυμούντων μελών για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να εκδηλωθεί μέχρι την Παρασκευή 4/3/2022 με e-mail στο info@peed.gr  τηρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του καταστατικού,  απαιτούμενη απαρτία (1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών), η συνέλευση θα επαναληφθεί στις

19 Μαρτίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο: Divani Acropolis Hotel, ΔιεύθυνσηΠαρθενώνος 19-25, 11742 Αθήνα Τηλ: 210 9280100

Με Φιλικούς χαιρετισμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο

και κατ’ εντολή του

Ο Πρόεδρος

Κιούσης Δημήτριος