ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 19ης/3/2022

Αύξ. Αριθμός 1/2022

Στην Αθήνα  σήμερα, 19 Μαρτίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00π.μ., συνήλθαν στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, διεύθυνση Παρθενώνος 25 Αθήνα, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 431/23.2.2022 προσκλήσεως του Προέδρου, τα μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Π.Ε.Ε.Δ.) σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, για την λήψη αποφάσεων στα επόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2021.
 2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
 3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022.
 4. Τοποθέτηση ΔΣ – Ανακοινώσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν τον κλάδο.
 5. Προτάσεις-Αποφάσεις.
 6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο Μάρτιος 2022 – Μάρτιος 2024.

Κατά την Γενική Συνέλευση παρίστανται οι στις προηγούμενες σελίδες αναφερόμενοι είτε ως φυσικά πρόσωπα – μέλη, είτε ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων.

Διαπιστώνεται απαρτία και το νόμιμο της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, αφού παρίστανται (60) εξήντα  φυσικά πρόσωπα τα οποία νόμιμα εκπροσωπούσαν   

( 60)  εξήντα  μέλη της Ένωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου και δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση αυτή είναι επαναληπτική και βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε μέλη είναι παρόντα σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσής μας.

Ακολούθως εκλέγεται ομόφωνα , ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χρήστος Τζώνης της επιχειρήσεως ΤΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ο εντεταλμένος Σύμβουλος της ΠΕΕΔ Κ. Παντελής Ιακωβίδης.

Μετά την εγκατάσταση του στο Προεδρείο της Συνέλευσης , ο κ. Τζώνης ευχαριστεί την Συνέλευση για την εκλογή του και η Συνέλευση εισέρχεται στην διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθησε ολιγόλεπτος χαιρετισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΔ κ. Κιούση Δημήτρη.

ΘΕΜΑ 1ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2021

Από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Τζώνη καλείται ο Ταμίας της ΠΕΕΔ κ. Ευστάθιος Καλαιτζίδης να αναπτύξει τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2021.

Μετά την συμπλήρωση του έτους 2021 και δεδομένης της συζήτησης που θα γίνει γύρω από τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την χρήση 1/1 – 31/12/2021, αναφέρουμε τα εξής σε σχέση με τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποίησε η ΠΕΕΔ στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η οικονομική εικόνα της ΠΕΕΔ από 1/1-31/12/2021 είχε ως εξής:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2020 : €3.761,22

ΕΣΟΔΑ

Στην διάρκεια του έτους 2021 η Ένωση εισέπραξε από Συνδρομές €23.746,00

Επομένως το σύνολο των εσόδων της ΠΕΕΔ για το έτος 2021 ανήλθε στο ποσό των  €27.507,22

ΕΞΟΔΑ

Αναφορικά με τα έξοδα , το σύνολό τους στην ίδια περίοδο ανήλθε στο ποσό των €20.325,29

Τα κυριότερα έξοδα ήταν τα εξής:

Το Υπόλοιπο Λήξεως στις 31/12/2021 ανήλθε στο ποσό των €7.908,06

Στον λογαριασμό της ΠΕΕΔ στην τράπεζα Alpha Bank ήταν κατατεθειμένο το ποσό των €5.652,11, το δε υπόλοιπο ποσό των €2.120,61 ήταν στο ταμείο μετρητών της ΠΕΕΔ.

Η επιτροπή οικονομικού ελέγχου, αποτελούμενη  από τους κ.κ.   Ανεζίνη Ξενοφώντα και Χριστοδουλόπουλο  Σίμο, αφού πραγματοποίησε τους απαιτούμενους ελέγχους στην λογιστική απεικόνιση και στην οικονομική διαχείριση, διεπίστωσε ότι η καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων της χρήσης που έκλεισε έγιναν κανονικά στα νόμιμα βιβλία και στοιχεία, όλα δε αυτά (έσοδα και έξοδα) έγιναν μετά από αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΔ.

Αναλυτικά ο Οικονομικός απολογισμός έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τα μέλη να εκφράσουν ερωτήσεις, απόψεις, διευκρινίσεις κ.λ.π.

Τελειώνοντας , εφόσον δεν έχει ζητηθεί καμία διευκρίνιση, θα ήθελα να σας ζητήσω την έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2021. Οι παριστάμενοι συμφώνησαν ομόφωνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Η επιτροπή οικονομικού ελέγχου, αποτελείται από τους κ.κ. Χριστοφιλόπουλο Σίμο εκπρόσωπο της εταιρίας ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & Ανεζίνη Ξενοφώντα,  εκπρόσωπο της εταιρίας ΑΒ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΕΖΙΝΗΣ.

Η επιτροπή αφού πραγματοποίησε τους απαιτούμενους ελέγχους στην λογιστική απεικόνιση και στην οικονομική διαχείριση, διεπίστωσε ότι η καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων της χρήσης που έκλεισε έγιναν κανονικά στα νόμιμα βιβλία και στοιχεία, όλα δε αυτά (έσοδα και έξοδα) έγιναν μετά από αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΔ.  Αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2021:

Το Υπόλοιπο Λήξεως στις 31/12/2021 ανήλθε στο ποσό των        

€ 7.908,06.

Στον λογαριασμό της ΠΕΕΔ στην τράπεζα Alpha Bank ήταν κατατεθειμένο το ποσό των € 5.652,11, το δε υπόλοιπο ποσό των € 2.120,61 ήταν στο ταμείο μετρητών της ΠΕΕΔ.

Αθήνα 8/3/2022

Χριστοφιλόπουλος Σίμος                                          Ανεζίνης Ξενοφών

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2022

Ο  προτεινόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμός του έτους 2022, έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τα μέλη να εκφράσουν ερωτήσεις, απόψεις, διευκρινίσεις κ.λ.π.

Τελειώνοντας , εφόσον δεν έχει ζητηθεί καμία διευκρίνιση, θα ήθελα να σας ζητήσω την έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2021. Οι παριστάμενοι συμφώνησαν ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 3ο: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Τζώνης, καλεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτρη Κιούση ο οποίος προβαίνει σε ενημέρωση των παριστάμενων επί όλων των θεμάτων που απασχόλησαν την ΠΕΕΔ κατά το έτος 2021 καθώς και επί της εν γένει δραστηριότητας για την αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Δράσεις & Παρεμβάσεις

1. Μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων και δημιουργία Πάρκου Μεταφορών .

Κατά την διάρκεια του έτους έγινε προσπάθεια να αναδείξουμε τα προβλήματα  λειτουργίας των επιχειρήσεών μας που προκύπτουν από την έλλειψη Δημόσιων αλλά και ιδιωτικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα και της Λαχαναγοράς.

Τα προβλήματα αυτά βέβαια είναι διαχρονικά και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μας βοήθησε το κράτος να βρούμε την λύση τους. Αναλάβαμε λοιπόν την πρωτοβουλία σαν ΠΕΕΔ, να κινήσουμε διαδικασίες, να κτυπήσουμε πόρτες στην κεντρική διοίκηση και να ζητήσουμε την αρωγή της για να μπορέσουμε να  λύσουμε τα σημαντικά αυτά προβλήματα και να δώσουμε στις επιχειρήσεις μας την δυνατότητα να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή και έγιναν πολλές συναντήσεις με Θεσμικούς φορείς  ως ακολούθως:

Αρχικά τον Ιούνιο 2020, ήρθαμε σε επαφή με το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τους συμβούλους των κ.κ. Υπουργών Ανάπτυξης κ. Παπαθανάση, Μεταφορών κ. Κεφαλογιάννη, ΥΠΕΚΑ κ. Οικονόμου, όπου τους αναφέραμε αναλυτικά τα προβλήματά μας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες ότι ο κλάδος μας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα City Logistics και θα πρέπει να βοηθηθεί για να εκσυγχρονισθεί.

Στην συνέχεια συναντηθήκαμε με την κα Κυπραίου, Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του κ. Πρωθυπουργού, η οποία μελέτησε τα θέματά μας και τα  μετέφερε στον κ. Πρωθυπουργό. Από το σημείο αυτό και μετά έγιναν οι παρακάτω συναντήσεις:

            Από το σημείο αυτό και μετά έγιναν οι παρακάτω συναντήσεις:

 • Με τον  Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παπαθανάση
 • Με τον Υπουργό Μεταφορών κ. Κεφαλογιάννη
 • Με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων  κ. Α. Τσιατσιάμη
 • Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΑΙΟΣΕ κ. Νικολάου
 • Τηλεδιάσκεψη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη , υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης.
 • Συναντήσεις και επαφές με υποψήφιους επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην κατασκευή ενός Πάρκου Μεταφορών.
 • Με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ κ. Ζηλιασκόπουλο.
 • Συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Μεταφορών κ. Παπαδόπουλο Μιχάλη.
 • Συνάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ  Πρόεδρο κ. Ζηλιασκόπουλο & Εντεταλμένο Σύμβουλο  κ. Σταμπολίδη.
 • Έγκριση & Υπογραφή Της Κυβερνητικής επιτροπής (Προεδρεύοντος του κ. Καραμανλή Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών) για την μετεγκατάσταση των Εταιρειών Εθνικών Μεταφορών από τον Ελαιώνα στην Φυλή.
 • Έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Ματζούφα ποσό €20 εκατ. Για την μετεγκατάσταση και διάθεση ποσού στο ΤΑΙΠΕΔ για ωρίμανση του έργου.
 • Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ κ. Ζηλιασκόπουλο, για την μετεγκατάσταση των Μελών μας στην Θεσσαλονίκη στο στρατόπεδο Γκόνου.

Σε όλες τις παραπάνω συναντήσεις αναπτύξαμε τις θέσεις μας σχετικά με την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεών μας και συγκεκριμένα την  οριοθέτηση ενός  ενιαίου χώρου με σύγχρονες προδιαγραφές (δημιουργία ενός Πάρκου Μεταφορών) που θα μας οδηγήσει στις επόμενες δεκαετίες. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και στο Εθνικό οδικό δίκτυο. Θα πρέπει επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί  ο νόμος για την έκδοση αδείας λειτουργίας.

Η  κυβέρνηση ανέθεσε στο ΤΑΙΠΕΔ και στον νέο του Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο το έργο της μετεγκατάστασης δίνοντάς του πλήρη αρμοδιότητα για την εκτέλεση του έργου. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι έχει εγκριθεί κονδύλι 20 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

2. Περιορισμός Ευθύνης Εθνικού Μεταφορέα.

              Ένα διαχρονικό πρόβλημα που απασχολεί τον κλάδο μας είναι η άνευ ορίου ευθύνη του Εθνικού οδικού μεταφορέα σε αντίθεση με το ότι ισχύει για τους Διεθνείς μεταφορείς.

Στην προσπάθεια να αναδείξουμε το πρόβλημα έγιναν συναντήσεις με τους παρακάτω Θεσμικούς φορείς:

 • Με τον  Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παπαθανάση
 • Ανατέθηκε μελέτη στον Νομικό σύμβουλο κ. Μαρωνίδη η οποία στην συνέχεια κατατέθηκε στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
 • Επίκειται συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Αναγνωστόπουλο.

3. Κυκλοφοριακό πρόβλημα του Ελαιώνα.

Όλοι γνωρίζουμε τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άννης, τα οποία δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις μας να λειτουργήσουν κανονικά. Στα πλαίσια λοιπόν της εξεύρεσης λύσης έγιναν οι παρακάτω συναντήσεις με θεσμικούς φορείς:

 • Συνάντηση με τον Διοικητή Τροχαίας Αθηνών.
 • Συνάντηση στην Περιφέρεια Αττικής με τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη και τους Τεχνικούς συμβούλους του.
 • Συνάντηση με τον Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αθηναίων για την μονοδρόμηση της οδού Ορφέως.
 • Έγινε αυτοψία στον χώρο από την Τροχαία Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής.
 • Επίκειται συνάντηση με Τεχνική εταιρεία για σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης για λύση του προβλήματος.
 • Επιστολές προς ΓΑΔΑ & Περιφέρεια Αττικής για το πρόβλημα των Ρομά  στην  Οδό Αγίας Άννης και στο Ρέμα του Προφήτη Δανιήλ.
 • Συνάντηση με τον Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αθηναίων για την μονοδρόμηση της οδού Ορφέως.

Από τις παραπάνω συναντήσεις προέκυψε ότι απαιτείται μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης για το κόστος της οποίας προσφέρθηκε να συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής όπως αυτό εκφράσθηκε από τον  Περιφερειάρχη κ. Πατούλη.

4. Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 • Παρέμβαση Β’ Αντιπροέδρου ΠΕΕΔ κ. Βλαχογιώργη Παναγιώτη για αλλαγή του νόμου αδειοδότησης χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων.
 • Παρέμβαση του Προέδρου της ΠΕΕΔ κ. Κ
 • ιούση Δημήτρη για την μετεγκατάσταση των Εταιρειών Εθνικών Μεταφορών από τον Ελαιώνα στην Φυλή.

5. Συναντήσεις για διάφορα θέματα

 • Συνάντηση στην Περιφέρεια Αττικής για την κυκλοφοριακή κίνηση εντός του δακτυλίου και διαφόρων Δήμων της Αττικής.
 • Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κλείσιμο Εθνικών οδών λόγω κακοκαιρίας & πυρκαγιών.
 • Επίκειται συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Εμπορικής Ναυτιλίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μέλη μας που δραστηριοποιούνται στα Νησιά.

Στην συνέχεια ζήτησε από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης κ. ΤΖώνη και πήρε τον λόγο για ολιγόλεπτη παρέμβαση ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΠΕΕΔ κ. Π. Ιακωβίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην είσπραξη των συνδρομών, επισημαίνοντας ότι τα εγγεγραμμένα μέλη της ΠΕΕΔ είναι 128 και τα ταμειακώς εντάξει μόνο 68. Υπογράμμισε ότι το ταμείο της ΠΕΕΔ είναι αυτό που της δίνει την ανεξαρτησία και την δύναμη να προσχωρήσει σε δράσεις και να υποστηρίξει τον κλάδο μας. Ζήτησε δε την βοήθεια όλων στο να εισπραχθούν οι καθυστερημένες οφειλόμενες συνδρομές.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Τζώνης, καλεί τους παριστάμενους να θέσουν ερωτήσεις και να τοποθετηθούν επί των πεπραγμένων.

Ανταλλάχθηκαν απόψεις και έγιναν τοποθετήσεις επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογική διαδικασία – ψηφοφορία

Στην συνέχεια διενεργήθηκε ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2024.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή ευρέθησαν:

Ψήφισαν : ( 60 )  εξήντα  

Έγκυρα :  ( 60 )  εξήντα                               Άκυρα: ( 0 ) μηδέν

Έλαβαν:

 Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΕΔ

ΣΤΑΥΡΟΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
     23ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
     33ΑΝΕΖΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΑΝΕΖΙΝΗ Χ. – ΑΝΕΖΙΝΗΣ Ξ. ΟΕ 
     21ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ
     30ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
     41ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΙΟΥΣΗ Α.Ε.
     17ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣKC-COURIER ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΚΕ
     22ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΛΥΚΟΥΔΗ Γ. ΑΦΟΙ ΟΕ
     31ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
     31ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΜΕΤΜΠΑ ΑΕ
     20ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΑΣ -ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ ΟΕ
     12ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣEASY TRANSPORT IKE
     20ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΑΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ
     17ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΠΟΛΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
     31ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΧΑΒΑΚΗΣ ΑΕ

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΑΥΡΟΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
     28ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ
     34ΠΟΥΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΟΥΧΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΚΕ
     27ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Ο Πρόεδρος ΓΣ                                            Ο Πρόεδρος ΔΣ                                   Ο Γραμματέας ΓΣ

Τζώνης Χρήστος                                        Κιούσης Δημήτρης                            Ιακωβίδης Παντελής