ΠΟΛ.1022 2014 Μηνιαίες καταστάσεις πελατών προμηθευτών

ΠΟΛ.1022/7.1.2014Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριώνΑθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014(ΦΕΚ Β’ 179/31-01-2014)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)ΤΜΗΜΑ Β΄2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η)ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ – Β΄Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Ε. ΦραγκούληΓ. ΑναγνωστόπουλοςΑικ. ΚαρύδαΤηλέφωνα: 210-3610030/210-3645615Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e – εφαρμογές)ΤΜΗΜΑ Β΄Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκηςΤαχ. Κωδ. : 18345 ΜΟΣΧΑΤΟΤηλέφωνο : 210 -4802004ΠΟΛ 1022/2014ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών».ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν.4174/2013, όπως προστέθηκαν με τηνπαράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013).2. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.3. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του ΚρατικούΠροϋπολογισμού, από αυτή που περιγράφεται στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ 0002166 ΕΞ 2014),αποφασίζουμε:Άρθρο 1Έκταση εφαρμογήςα) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο καινομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για ταεκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδουεπικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα απότον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στοφόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις πουπραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο πουανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής τουοφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσηςγια τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξειςτου δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).Άρθρο 2Περιεχόμενο καταστάσεωνΣτις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας καταχωρούνται:α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές),σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.Άρθρο 3Τρόπος καταχώρισηςΣτις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, οι καταχωρήσεις διενεργούνται ως εξής:Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούνσυναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της περίπτωσης α΄.2.Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου,που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 της παρούσας:α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ..β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμέναμε τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως, οιανωτέρω περιπτώσεις Α.1.α΄και β΄, που αφορούν παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθένταπαραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π.κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορέςαγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.Άρθρο 4Χρόνος υποβολής1.Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονταιυποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικώνβιβλίων, ως εξής:α) από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του (απλογραφικά ήδιπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από τήρηση και το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη λήξη τηςπροθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία,β) από το λήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήναή τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστήημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου που αφορούν.Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι ανωτέρω καταστάσεις, που αφορούν συναλλαγές Ιανουαρίου καιΦεβρουαρίου 2014, υποβάλλονται, ανά μήνα, μέχρι την προθεσμία υποβολής των καταστάσεωντου μηνός Μαρτίου 2014.2. Ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών,στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου του ΥπουργείουΟικονομικών.3.Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μεηλεκτρονικό τρόπο. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπορεί να καταχωρούνταιμόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.Άρθρο 5Τρόπος υποβολήςΗ υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήσηδιαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οιπροδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε γιατην έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδικήδιαδικτυακή εφαρμογή, που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.Άρθρο 6Διασταυρώσεις και ΕκκαθάρισηΚατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες καιαποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στοδιαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής καιπεραιτέρω διόρθωσης αυτών.Άρθρο 7Έναρξη ισχύος1. Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από 1.1.2014.2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣΑκριβές αντίγραφοΟ Προϊστάμενος της Γραμματείας