Οι προτάσεις της ΠΕΕΔ για τον ΄΄Εκσυγχρονισμό των Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών΄΄

Cargo Plus (τ. 26/1.7 – 15.8.2011)


Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, συμμετέχοντας στην δημόσια διαβούλευση για την τελική επεξεργασία του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών”, κατέθεσε τα συνημμένα σχόλια και τις παρατηρήσεις προκειμένου να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή διαμόρφωσή του, καθώς και στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με το Ν. 3887/2010, η πολιτεία στοχεύει με συγκεκριμένα κίνητρα να βοηθήσει στην οργάνωση των μεταφορών με σύγχρονες εγκαταστάσεις (αποθήκες, logistics, πάρκινγκ, συνεργείων κλπ). Το σχέδιο οδηγού έχει ως στόχο την ενίσχυση του ΚΑΔ 49.4 “Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης”, όμως πολλές από τις δυνατότητες που δίνει ενισχύουν στην πράξη την δραστηριότητα του ΚΑΔ 52.2 “Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες”. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό, δημιουργεί όμως προβλήματα. Παράλληλα, το σχέδιο οδηγού παρουσιάζει ασάφειες, που πιθανώς θα καταλήξουν σε προβλήματα. Ενδεικτικά επισημαίνουμε τα παρακάτω:

 1. Την απουσία διάκρισης ανάμεσα στην άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και στην άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, που σε αρκετά σημεία είναι διακριτό και σε άλλα δυσδιάκριτο.
 2. Την απόκλιση του στόχου του προγράμματος εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με ΚΑΔ “49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης”. Ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων αυτών γίνεται προς την κατεύθυνση της οργάνωσης της μεταφοράς, δηλαδή των επιχειρήσεων με ΚΑΔ “52.2 Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες”, γεγονός που μεταβάλει το στόχο ενίσχυσης του προγράμματος, ιδίως όταν η ενίσχυση για δραστηριότητες του ΚΑΔ 52.2 υπερβαίνουν το 50% της πιθανής επιχορήγησης. Με τον τρόπο αυτό ενώ το πρόγραμμα αφορά δραστηριότητες του 49.4, τελικά επιχορηγούνται δραστηριότητες του 52.2. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι οι επιχειρήσεις του 49.4 τυγχάνουν διαφορετικών όρων επιχορήγησης, για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του 52.2. Με τον τρόπο αυτό βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση οι επιχειρήσεις του 52.2, αφού θα τις ανταγωνίζονται μέσω άλλης οδού οι επιχορηγούμενες επιχειρήσεις του 49.4.

Πιο συγκεκριμένα, δεν αναφέρεται η νομοθεσία σύμφωνα με την οποία ιδρύονται και λειτουργούν σταθμοί φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Το ΠΔ 79/2004 είναι ο αποκλειστικός τρόπος αδειοδότησης κάθε δραστηριότητας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων σε εγκατάσταση.

Αντίστοιχες αδειοδοτήσεις λειτουργίας υπάρχουν και στα συνεργεία, τομέας που δε δραστηριοποιούμαστε για να προτείνουμε κάτι στη δημόσια διαβούλευση. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία δε γίνεται διάκριση ανάμεσα στην άδεια λειτουργίας της μεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

Οι δαπάνες ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων για χώρο μεταφόρτωσης ή δραστηριοτήτων της επιχείρησης, εμπίπτουν σε αδειοδότηση του ΠΔ 79/2004, ενώ και οι δαπάνες αποθήκευσης εμπορευμάτων αφορούν την οργανωτική δραστηριότητα 52.2.

Για να υπάρξει μετεγκατάσταση, θα πρέπει να υπάρχει πρωτύτερα εγκατάσταση. Άρα θα πρέπει να πληρούνται οι όροι του ΠΔ 79/2004 προ της μετεγκατάστασης. Δε γίνεται καμία μνεία για την περίπτωση του Ελαιώνα που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη νομοθεσία μετεγκατάστασης χωρίς να έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος μετεγκατάστασης, ίσως απλά επειδή ανήκει στον 52.2.

Η βεβαίωση χρήσης γης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικοδομική άδεια και την μελλοντική χρήση.            Αλλά η βεβαίωση χρήσης, απαιτεί και αντίστοιχη έγκριση της επακόλουθης χρήσης του κτιρίου. Συνεπώς χρήση γης, οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι απόλυτα συνδεδεμένα. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αδειοδότησης των εγκαταστάσεων των μεταφορικών επιχειρήσεων με διαφορετικό τρόπο από το ΠΔ79/2004, θα προκληθούν σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων. Για παράδειγμα η δημιουργία πάρκινγκ επιτρέπεται σχεδόν παντού, όμως πολύ εύκολα εξελίσσεται σε χώρους λάθρας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, γεμίζοντας έτσι την Ελλάδα με διάσπαρτους χώρους φορτοεκφόρτωσης, αμφιβόλου νομιμότητας και ιδιαίτερης περιβαλλοντικής επιβάρρυνσης.

Κατά την καταβολή της τελικής δόσης της ενίσχυσης, ζητείται σαφώς η άδεια λειτουργίας των μονάδων, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι οι άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΠΔ79/2004, είναι διαφορετικές από τις άδειες λειτουργίας της επιχείρησης.

Συμπερασματικά, για να μπορέσει το πρόγραμμα να επιτελέσει τους στόχους του, θα πρέπει να μην υπεισέρχεται σε άλλες δραστηριότητες, σε βαθμό τέτοιο που να διαφοροποιείται. Έτσι, κρίνονται απαραίτητα:

 • η επιχορήγηση δραστηριοτήτων που άπτονται του 52.2, μέσω της ένταξης στο παρόν πρόγραμμα, ώστε να διατηρούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις δραστηριότητες αυτές. Διαφορετικά θα πρέπει:
  • είτε να αποκλειστεί η επέκταση σε άλλη δραστηριότητα 52.2
  • είτε να περιορισθεί η επέκταση σε άλλη δραστηριότητα 52.2 σε ποσοστό μικρότερο του 50% της συνολικής επιχορήγησης της 49.4
  • είτε να ενταχθεί και αυτή η δραστηριότητα 52.2 στις επιλέξιμες επιχειρήσεις με τους ίδιους στόχους.
 • η προσθήκη του ΠΔ 79/2004 “για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων”, στο κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης για την αδειοδότηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων, διότι παρερμηνεύονται πολλές διατάξεις του σχεδίου.
 • η ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στις άδειες λειτουργίας της επιχείρησης και των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων
 • η συνεκτίμηση των προβλημάτων που θα προκύψουν αν υπάρξουν αδειοδοτήσεις εκτός των διατάξεων του ΠΔ 79/2004, όταν στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ευρύτερης μεταφοράς αποτελεί σήμερα το βασικό πρόβλημα δυσλειτουργίας, προερχόμενο από προβλήματα χωροθετήσεων.

Συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση για μια καλύτερη και ενιαία αντιμετώπιση της μεταφοράς.

 Ιωάννης Σιαμάς

Πρόεδρος ΠΕΕΔ