Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άρθρο 1ο
ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία ΄΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ΄΄ και τον διακριτικό τίτλο ΄΄ΠΕΕΔ΄΄. Για τις
διεθνείς του παραστάσεις η επωνυμία του είναι στα Αγγλικά ΄΄HELLENIC
ASSOCIATION OF FORWARDING AGENTS΄΄.
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
  α) Η διαφύλαξη, προαγωγή και προστασία εν γένει των ηθικών, επαγγελματικών
  και λοιπών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του
  κοινωνικού συνόλου.
  β) Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων που
  ενδιαφέρουν τον τομέα των εν γένει μεταφορών.
  γ) Η εκπροσώπηση των μελών του Συνδέσμου ενώπιον κάθε ημεδαπής ή
  αλλοδαπής Αρχής, Οργανισμών πάσης φύσεων Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, ως
  και των Οργάνων των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων.
  δ) Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ενώσεις της αυτής νομικής
  μορφής και των αυτών ή παρεμφερών με τον Σύνδεσμο σκοπών του εσωτερικού
  ή εξωτερικού.
  ε) Η συμμετοχή και συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς με τους
  αυτούς ή συναφείς σκοπούς προς εκείνους του Συνδέσμου, καθώς επίσης και η
  συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις
  και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο
  Σύνδεσμος.
 2. Μέσα :
  Ο Σύνδεσμος επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο τους σκοπούς που
  αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
  Άρθρο 3ο
  Ο Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα που εικονίζει στο μέσον τα αρχικά του
  Συνδέσμου και που γύρω του έχει την επωνυμία του Συνδέσμου.
  Άρθρο 4ο
  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ
 3. Κατηγορίες : Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα, σύμφωνα
  με τους ορισμούς των επομένων παραγράφων.
 4. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι :
  α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηματική
  δραστηριότητα στην ημεδαπή στον τομέα των Διαμεταφορών (μεταφορικά γραφεία)
  τουλάχιστον για ένα έτος και σε παρεμφερής δραστηριότητες όπως μεταφορές,
  διανομές, ταχυμεταφορές, αποθηκεύσεις κλπ. με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,
  σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
  Η ιδιότητα του διαμεταφορέα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ως
  μέλους του Συνδέσμου.
  β) Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων, σύμφωνα
  με την έννοια της προηγουμένης περιπτώσεως.
 5. Έκτακτα: Έκτακτα μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την
  έννοια της περιπτώσεως (α) της προηγούμενης παραγράφου, που είναι τακτικά μέλη
  των οργανώσεων μελών του Συνδέσμου, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της
  προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν είναι τακτικά μέλη.
 6. Επίτιμα: Επίτιμα μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχτούν φυσικά πρόσωπα που
  πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του
  Συνδέσμου.
 7. Μητρώο μελών : Στον Σύνδεσμο τηρείται υποχρεωτικά ειδικό βιβλίο,
  αριθμημένο και θεωρημένο από την εποπτεύουσα Αρχή, που περιέχει μητρώο των
  μελών και εμφανίζει σε αύξοντα αριθμό την εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση, τον
  κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2α,
  χρόνο συστάσεως της εταιρείας, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής.
  Κάθε μέλος μπορεί να λάβει γνώση αυτού του βιβλίου.
  Άρθρο 5ο
  ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ
 8. Τακτικών: Για την εισδοχή ενός τακτικού μέλους αποφασίζει το Διοικητικό
  Συμβούλιο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται
  από δύο τακτικά μέλη.
 9. Εκτάκτων : Τα μέλη μιας οργανώσεως επιχειρήσεων, που σύμφωνα με το
  προηγούμενο άρθρο γίνεται δεκτή ως τακτικό μέλος, γίνονται αυτοδίκαια έκτακτα
  μέλη του Συνδέσμου από την ίδια μέρα.
 10. Επιτίμων : Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται κανείς με απόφαση της Γενικής
  Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Άρθρο 6ο
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
 11. Ισοτιμία Μελών : Όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα
  δικαιώματα. Όταν καλούνται, μετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις άλλες εκδηλώσεις
  του Συνδέσμου και γενικά απολαμβάνουν τις ωφέλειες από την δράση του
  Συνδέσμου. Τα έκτακτα και τα επίτιμα μέλη, όταν καλούνται και μετέχουν στις
  συνεδριάσεις της Συνελεύσεως των τακτικών μελών, παίρνουν μέρος στις συζητήσεις
  αλλά δεν έχουν ψήφο.
 12. Ιδιαίτερα δικαιώματα : Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται
  κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
 13. Υποχρεώσεις : Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε
  προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου, να συμμορφώνονται
  με τις διατάξεις του Καταστατικού και να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις
  οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο.3
 14. Παραίτηση : Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον
  Σύνδεσμο, με έγγραφή δήλωσή του, που γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο
  τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το
  τέλος αυτού, οπότε το μέλος διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
  από το Μητρώο των Μελών του Συνδέσμου.
  Άρθρο 7ο
  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διαγραφεί κάθε μέλος : 1) εάν η
  συμπεριφορά του και η εν γένει δράση του δεν συμβιβάζονται προς την αξιοπρέπεια
  του Συνδέσμου ή είναι επιβλαβής προς τους σκοπούς του, 2) εάν κατά νόμον
  στερηθεί της διαχειρίσεως της περιουσίας του και 3) εάν κριθεί ότι προβαίνει σε
  σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού ή της νομοθεσίας για τα
  Σωματεία, 4) εάν έπαυσε να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4
  του παρόντος Καταστατικού.
  Η απόφαση της διαγραφής ανακοινώνεται εγγράφως, με επιμέλεια του Γραμματέα
  προς το διαγραφόμενο μέλος, το οποίο έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της εν λόγω
  αποφάσεως ενώπιον της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζει
  τελεσίδικα με μυστική ψηφοφορία, παρισταμένου ή μη του προσφεύγοντος. Επίσης
  το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να διαγράψει κάθε μέλος το οποίο
  καθυστερεί τις συνδρομές του ενός εξαμήνου και αφού προσκληθεί, με έγγραφο του
  Ταμία που αποστέλλεται επί αποδείξει να τις εξοφλήσει, δεν το πράξει εντός μηνός
  από της προσκλήσεως αυτής. Με απόφαση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν
  αιτήσεως του διαγραφέντος μέλους, δύναται τούτο να επανεγγραφεί αφού
  προηγουμένως καταβάλλει τις οφειλές του, οπότε και αποκαθίσταται τα δικαιώματά
  του.
  Άρθρο 8ο
  ΠΟΡΟΙ
  Πόροι του Συνδέσμου είναι α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών
  του, β) οι τυχόν επιχορηγήσεις, δικαιώματα ή βοηθήματα του Δημοσίου ή Νομικών
  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Δήμων ή Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οργάνων, γ) οι
  έκτακτες εισφορές των μελών, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
  είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη, δ) οι τόκοι από τυχόν καταθέσεις και ε) κάθε
  άλλο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση.
  Άρθρο 9ο
  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
 15. Η άσκηση της Διοικήσεως του Συνδέσμου είναι κοινωνικό άμισθο λειτούργημα.
 16. Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 9μελές, που απαρτίζεται από
  ένα Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Ταμία και 4
  Συμβούλους. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται
  διετής.
  Άρθρο 10ο
  ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη του Συνδέσμου, τα οποία με μυστική
  ψηφοφορία εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό
  Γραμματέα και τον Ταμία για διετές διάστημα. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται βάσει επισήμων καταλόγων των μελών δια
  μυστικής ψηφοφορίας. Εκλέξιμα δύνανται να είναι τα μέλη τα εγγεγραμμένα προ ενός
  τουλάχιστον έτους. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να δηλώσουν
  τούτο στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε ημέρες προ της εκλογής. Υποψήφιοι
  μπορούν να είναι οι εξερχόμενοι του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία
  έληξε. Τα εκ των μελών του Συνδέσμου νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται δια
  νομοτύπως εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων, η εκλογή όμως μελών φυσικών
  προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται πάντοτε στο νομικό πρόσωπο και
  όχι στο φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί, το οποίο δύνανται να αντικαθίσταται
  οποτεδήποτε από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά
  τον έλεγχο της ταμειακής τακτοποιήσεως των υποψηφίων προβαίνει στην ανακήρυξη
  αυτών ως υποψηφίων της εκλογής και καταχωρεί τα ονόματα αυτών σε πίνακα ο
  οποίος αναρτάται στα Γραφεία του Συνδέσμου δέκα τουλάχιστον ημέρες προ των
  εκλογών. Κάθε μέλος ψηφίζει μέχρι εννέα υποψηφίους. Κατά την διαλογή των
  ψήφων συντάσσεται πίνακας επιτυχίας. Οι εννέα (9) πρώτοι συνιστούν τα εκλεγέντα
  τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε υπόλοιποι επιλαχόντες θα είναι τα
  αναπληρωματικά μέλη για την ίδια χρονική θητεία βάσει καταλόγου κατά σειρά
  επιτυχίας.
  Εκπρόσωποι μελών νομικών προσώπων που εκλέγονται στα αξιώματα του Προέδρου,
  Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν μπορούν να αντικαθίστανται από
  άλλα πρόσωπα του αυτού νομικού προσώπου στην άσκηση των καθηκόντων των
  ανωτέρω αξιωμάτων, παρά ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Ταυτοχρόνως, εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας επίσης η θητεία
  είναι διετής, από πίνακα υποψηφίων, ο οποίος τίθεται κάτω από τον πίνακα των
  υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Κάθε μέλος ψηφίζει μέχρι τρεις (3)
  υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
  Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου αν
  έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Επίσης εκπίπτει αυτοδίκαια από την
  ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου α) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά
  του δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση, β) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για
  ένα από τα αδικήματα που προβλέπεται από το Νόμο ότι συνεπάγονται αυτοδίκαια
  έκπτωση, εκτός εάν αποκατασταθεί και γ) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για ένα
  από τα αδικήματα που προβλέπεται από το Νόμο ότι συνεπάγονται ισόβια έκπτωση.
  Παραίτηση : Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί
  ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, με απλή δήλωσή του προς τον
  Πρόεδρο. Αυτός που παραιτήθηκε παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού
  Συμβουλίου από την επόμενη ημέρα που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στον
  Σύνδεσμο.
  Έλλειψη προσώπων διοικήσεως : Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή
  θανάτου ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη,
  εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας και πλειοψηφίας, καλούν τα
  μέλη που ελλείπουν μέχρι τον αριθμό των τριών (3) από τον κατάλογο των
  αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναδείχτηκαν κατά την
  τελευταία εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την σειρά επιτυχίας
  αυτών. Η συμμετοχή των νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε
  δραστηριότητα τους σε αυτό είναι έγκυρη εφόσον είναι νόμιμη και σύμφωνα με το
  καταστατικό. Η πιο πάνω εκλογή εισάγεται στην πρώτη τακτική Συνέλευση για
  έγκριση. Η ενδεχόμενη μη έγκριση από την Συνέλευση δεν έχει αναδρομική ισχύ και
  το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας και
  πλειοψηφίας είναι υποχρεωμένο να εκλέξει νέα μέλη για να αντικαταστήσει αυτά που
  δεν εγκρίθηκαν.
  Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου περισσοτέρων των τριών μελών
  του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι καταστατικές
  προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί το
  Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρετικά να συνεδριάζει και να αποφασίζει επί διαχειριστικών
  θεμάτων υπό τον όρο ότι θα συγκαλείται μέσα σε τρις μήνες έκτακτη Συνέλευση για
  αρχαιρεσίες προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού
  Συμβουλίου.
  Περιορισμοί μελών Διοικήσεως: Τα αιρετά μέλη της Διοικήσεως του Συνδέσμου
  δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτόν
  συμβάσεις, που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής. Για προσφορά, κάθε είδους άλλων
  υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, για την ανάληψη έργου
  προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής στον Σύνδεσμο. Τα μέλη όμως της
  Διοικήσεως έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Σύνδεσμο να αποδώσει κάθε τι
  που δαπάνησαν για την κανονική εκτέλεση της εντολής..
  Άρθρο 11ο
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
  Εντός δέκα (10) ημερών από την Γενική Συνέλευση στην οποία έγινε η εκλογή των
  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά συνέρχονται σε συνεδρίαση και με μυστική
  ψηφοφορία εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον πρώτο και δεύτερο
  Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
  Άρθρο 12ο
  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
  Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύνδεσμο με αποφάσεις, δια των οποίων εξυπηρετούνται οι
  σκοποί του. Ειδικότερα, ενδεικτικά καθορίζει τα ποσά της συνδρομής των μελών και
  τα δικαιώματα εγγραφής, τις έκτακτες εισφορές των μελών, αποφασίζει την εισδοχή
  ή διαγραφή μελών, διορίζει και παύει το έμμισθο προσωπικό του Συνδέσμου,
  κανονίζει τις αποδοχές του, οργανώνει τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, εισηγείται στην
  Συνέλευση την κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, προβαίνει στην
  ενοικίαση καταλλήλου οικήματος για την στέγαση των Γραφείων του Συνδέσμου,
  αποφασίζει για κάθε δαπάνη, σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και
  για τις δαπάνες που αφορούν την λειτουργία του Συνδέσμου, αποφασίζει για κάθε
  δικαιοπραξία, την σύναψη δανείων και κτήση, απαλλοτρίωση ή κατασκευή ακινήτου,
  επίσης αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς.
  Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Συνδέσμου, τον οποίο
  υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ενώπιον της οποίας λογοδοτεί για κάθε
  ενέργειά του, μεριμνά για την τήρηση του Καταστατικού και εν γένει αποφασίζει για
  κάθε εκδήλωση του Συνδέσμου. Επίσης αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους
  προσφυγής στις Διοικητικές Αρχές και την άσκηση κάθε εισαγωγικού δικογράφου ή
  ενδίκου μέσου σε όλους τους βαθμούς των Δικαστηρίων της Επικρατείας μέχρι και
  τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με
  ειδική εξουσιοδότηση να αναθέσει σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε
  οποιονδήποτε υπάλληλο ή δικηγόρο του Συνδέσμου συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή
  εξουσίες από τις πιο πάνω αναφερόμενες.
  Άρθρο 13ο
  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον πάσης Δικαστικής ή Διοικητικής
  Αρχής. Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καλεί σε συνεδρίαση,
  κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίδει τον λόγο στον αιτούντα
  κατά σειρά και αφαιρεί αυτόν σε περίπτωση παρεκτροπών, κανονίζει την ημερησία
  διάταξη, απαγορεύει την εκτός θέματος συζήτησης, υπογράφει τα πρακτικά των
  Συνελεύσεων και του Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου, θέτει τα
  ζητήματα σε ψηφοφορία, εποπτεύει την είσπραξη των εσόδων και εν γένει
  επιμελείται των συμφερόντων του Συνδέσμου. Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο
  αναπληροί ο Α΄ Αντιπρόεδρος, εν απουσία δε αυτού ο Β΄.
  Άρθρο 14ο
  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
  Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου έχει την γενική διεύθυνση και εποπτεία, τηρεί
  το μητρώο των μελών, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συνδέσμου, είναι ο
  επιμελητής της Βιβλιοθήκης, συντάσσει την έκθεση των πεπραγμένων του έτους, την
  οποία και θέτει υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα πρακτικά των
  συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας και προσυπογράφει μετά του
  Προέδρου τα πρακτικά, τις εκθέσεις και κάθε άλλο έγγραφο. Τον Γενικό Γραμματέα
  όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το
  οποίο ορίζεται με απόφαση αυτού.
  Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί με προσωπική του ευθύνη τα εξής υποχρεωτικά βιβλία,
  αριθμημένα και θεωρημένα από την εποπτεύουσα Αρχή :
  α) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Διοίκησης και
  β) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των Μελών.
  Άρθρο 15ο
  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
 17. Αρμοδιότητες : Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το ταμείο
  του Συνδέσμου, μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των χρημάτων του Ταμείου,
  σύμφωνα με το νόμο, τα οποία μπορεί να αναλάβει με εντολή του Προέδρου, έχει
  την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του Συνδέσμου, προβαίνει σε εισπράξεις
  και πληρωμές, που μπορεί να τις αναθέτει με έγγραφη εντολή του και σε αρμόδιο
  υπάλληλο του Συνδέσμου. Επίσης συνυπογράφει με τον Πρόεδρο συναλλαγματικές,
  τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό του Συνδέσμου ως εκδότη,
  αποδέκτη ή οπισθογράφου.
 18. Αναπλήρωση : Τον Ταμία, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει,
  αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού
  Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
 19. Βιβλία που πρέπει να τηρούνται : Ο Ταμίας τηρεί, με προσωπική του
  ευθύνη, εκτός από άλλα βοηθητικά και τα ακόλουθα υποχρεωτικά βιβλία :
  α) Εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά, όλες οι εισπράξεις
  και πληρωμές και
  β) Περιουσίας, που εμφανίζει λεπτομερειακά όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία
  του Συνδέσμου.
  Άρθρο 16ο
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μία φορά το μήνα από τον Πρόεδρό του. Επίσης
  συγκαλείται οποτεδήποτε κριθεί από αυτόν αναγκαίο ή οσάκις ζητηθεί εγγράφως από
  4 τουλάχιστον μέλη του. Θεωρείται απαρτία και λαμβάνονται νόμιμες αποφάσεις εάν
  παρίστανται τα 5 εκ των 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως η συνεδρίαση
  επαναλαμβάνεται εντός δέκα ημερών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
  εκτός των θεμάτων προσωπικής φύσεως, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και σε
  περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νομίμου
  αναπληρωτού του. Επί προσωπικής φύσεως μόνο θεμάτων η ψηφοφορία είναι
  μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, οπότε εάν και
  πάλι επέλθει ισοψηφία, το θέμα παραπέμπεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση για να
  αποφανθεί αυτή με μυστική ψηφοφορία.
  Άρθρο 17ο
  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  Η Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει
  για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
  Η ολομέλεια του Συνδέσμου συνέρχεται τακτικά μία φορά το έτος και μέχρι το τέλος
  του μηνός Μαρτίου. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οσάκις τούτο κριθεί
  αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο και οσάκις τούτο ζητηθεί εγγράφως από το ¼
  τουλάχιστον των μελών τα οποία θα καθορίζουν εγγράφως τα συγκεκριμένα θέματα
  επί των οποίων επιθυμούν να αποφανθεί η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή ο
  Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Συνέλευση εντός 15 ημερών από
  την κατάθεση της εν λόγω αιτήσεως.
  Πρόσκληση των μελών σε Γενική Συνέλευση γίνεται δια δημοσιεύσεως σε δύο
  εφημερίδες των Αθηνών δέκα ημέρες προ της ημέρας της προσκλήσεως της Γενικής
  Συνελεύσεως, δύνανται όμως να αποσταλούν ταχυδρομικώς και προσωπικές
  προσκλήσεις προς όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Τόσο στις δημοσιεύσεις όσο
  και στις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της Συνελεύσεως
  και τα προς συζήτηση θέματα.
  Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Συνδέσμου. Όσα εκ των μελών
  τυγχάνουν εταιρείες, εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση δι΄ ενός εκπροσώπου
  εγγράφως εξουσιοδοτημένου από αυτές, όπως ασκήσει το δικαίωμα ψήφου για
  λογαριασμό τους. Επί Ανωνύμων Εταιρειών ο εν λόγω εκπρόσωπος να έχει την
  ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή να είναι ένας από τους
  Διευθυντές της. Επί ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών πρέπει να τυγχάνει
  ομόρρυθμος εταίρος αυτών, επί δε εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δέον να
  τυγχάνει εταίρος, διευθυντής ή διαχειριστής. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να
  εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δι΄ ενός φυσικού προσώπου εγγράφως
  εξουσιοδοτημένου από αυτά, το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι σύζυγος ή
  συγγενής μέχρι α΄ βαθμού συγγενείας και το οποίο να ασκεί μία από τις
  επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος
  καταστατικού.
  Άρθρο 18ο
  ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία
  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε απαρτία λογίζεται η
  Συνέλευση εάν κατ΄ αυτήν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ½ των
  ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση καλείται
  νέα με τα ίδια απολύτως θέματα εντός 15 ημερών, οπότε η Συνέλευση θεωρείται ότι
  βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη είναι παρόντα. Κατ΄ εξαίρεση για τροποποίηση
  του Καταστατικού και για διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται πάντοτε η παρουσία
  των 2/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών.
  Εκλογή Προεδρείου : Όταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει,
  προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και
  προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα ένα από τα μέλη του, που παρίστανται.
  Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των
  διατυπώσεων της συγκλήσεως της Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τα
  μέλη της να αναδείξουν με ανάταση του χεριού τον οριστικό Πρόεδρο, ένα
  Γραμματέα και τρεις Εφόρους, προκειμένου να συγκροτηθεί Εφορευτική Επιτροπή. Ο
  Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και την είσοδο της
  στην Ημερήσια Διάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία
  και όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει την λήξη των εργασιών. Ο Γραμματέας
  τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά.
  Εφορευτική Επιτροπή : Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά και εποπτεύει για την
  τήρηση της τάξεως, του νόμου και του Καταστατικού κατά την εκλογή, με βάση το
  μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένταση.
  Τέλος, καταρτίζει πρακτικό για τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους, που υπογράφεται
  από όλα τα μέλη της, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών
  που ψήφισαν. Στη συνέχεια το πρακτικό παραδίδεται στην Διοίκηση του Συνδέσμου,
  που είναι υποχρεωμένη να χορηγεί αντίγραφο σε κάθε μέλος του Συνδέσμου μέσα σε
  τρεις ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεώς του.
  Τρόπος λήψεως αποφάσεων : Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες
  αφορούν σε αρχαιρεσίες και θέματα προσωπικής φύσεως είναι μυστικές. Όλες οι
  άλλες είναι φανερές.
  Απαιτούμενη πλειοψηφία : α) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με
  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, β) Κατ’ εξαίρεση για λήψη αποφάσεως
  για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται
  πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
  Ακυρότητα αποφάσεων : Απόφαση της Συνελεύσεως που αντίκειται στο νόμο ή το
  Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Ειρηνοδικείου ύστερα από αίτηση
  μελών, που αποτελούν τουλάχιστον το ένα τριακοστό του όλου αριθμού των
  γραμμένων μελών. Η αίτηση υποβάλλετε στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας της έδρας
  του Συνδέσμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την λήξη της
  Συνελεύσεως. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου μπορεί να εκκληθεί στο Πολυμελές
  Πρωτοδικείο, μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοσή της.
  Πρακτικά : Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται στο
  τηρούμενο βιβλίο πρακτικών, αριθμημένο και θεωρημένο από την εποπτεύουσα
  Αρχή, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως.
  Άρθρο 19ο
  ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
  Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί
  ενώπιον της Συνελεύσεως και υποβάλλεται δια μεν του Προέδρου έκθεση των
  πεπραγμένων του διαρρεύσαντος έτους, δια δε του Ταμία την έκθεση διαχειρίσεως
  και εν γένει τον απολογισμό του έτους, καθώς επίσης και την έκθεση της
  Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στη διάθεση της εν λόγω Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται
  κατά την διάρκεια του έτους τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της
  Συνελεύσεως, τα βιβλία διαχειρίσεως και αλληλογραφίας, καθώς και όλα τα στοιχεία
  τα απαραίτητα για τον έλεγχο της χρηματικής διαχειρίσεως. Κατά τις τακτικές Γενικές
  Συνελεύσεις όμως που γίνονται κατά διετία και κατά τις οποίες επιβάλλεται η
  ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται και το θέμα της εκλογής των νέων
  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται όμως στην ημερήσια διάταξη της
  τακτικής Γενικής Συνελεύσεως να τεθεί και οιοδήποτε άλλο θέμα. Μετά την
  λογοδοσία η Συνέλευση αποφαίνεται περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου
  από κάθε ευθύνη και περί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
  Άρθρο 20ο
  ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
 20. Εκούσια διάλυση : Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί πάντοτε με απόφαση
  της Συνελεύσεως των μελών του που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για
  απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του Καταστατικού. Αντίγραφο αυτής της
  αποφάσεως κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της Συνελεύσεως μέσα σε ένα
  μήνα από τη λήψη της στο Πρωτοδικείο Αθηνών για ενημέρωση του σχετικού
  φακέλου του Συνδέσμου, που τηρείται σε αυτό. Η διάλυση επέρχεται από τη στιγμή
  που η σχετική απόφαση της Συνελεύσεως θα εγγραφεί στο οικείο βιβλίο του
  Πρωτοδικείου.
 21. Εκκαθάριση και εκκαθαριστές : Όταν διαλυθεί ο Σύνδεσμος βρίσκεται
  αυτοδίκαια σε εκκαθάριση και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το τέλος
  των εργασιών της και για τις ανάγκες της. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις
  διατάξεις του νόμου από τα μέλη του τελευταίου προ της διαλύσεως Διοικητικού
  Συμβουλίου και ενεργούν με πλειοψηφία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει
  διαφορετικά και με την ίδια απόφαση της διαλύσεως διορίσει έναν ή περισσότερους
  εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν, μετά το τέλος
  του έργου τους, στην εποπτεύουσα Αρχή, έκθεση για τις ενέργειές τους, προς
  εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου.
 22. Διάρκεια της εκκαθαρίσεως : Η διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να
  υπερβεί το έτος, εκτός εάν το Πρωτοδικείο επιτρέψει παράταση για τρεις ακόμη
  μήνες.
 23. Τύχη περιουσίας μετά την εκκαθάριση : Μετά την πληρωμή των χρεών
  και την πώληση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που
  απομένει, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αποφάσισε τη
  διάλυση.
  Άρθρο 21ο
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 24. Με τους κανονισμούς, που εγκρίνονται από την Συνέλευση των μελών,
  μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική
  λειτουργία του Συνδέσμου.
 25. Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφων στη
  Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το νόμο.
  Άρθρο 22ο
  Όλα όσα δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται με βάσει των
  διατάξεων των σχετικών Νόμων.
  Άρθρο 23ο
  Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου προς εκλογή Διοικητικού
  Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα συνέλθει το αργότερο τον πρώτο
  Ιανουάριο από την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το Πολυμελές
  Πρωτοδικείο Αθηνών και την εγγραφή του στα οικεία βιβλία Σωματείων.
  Αθήνα, 26/4/1993