Η ΠΕΕΔ καλεί τα Μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα: Τροποποίηση Καταστατικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Π.Ε.Ε.Δ.)

Αθήνα 15/11/2022                                                         Αριθμός Πρωτοκόλλου: 454/2022

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 452-24/10/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς και σύμφωνα με το καταστατικό της, καλούνται όλα τα μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουν δια ζώσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 10/12/2022 και ώρα 12:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο Athens Marriott (τέως Metropolitan-Χανδρής), επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού 385, Αθήνα 175 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση των άρθρων 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21 και 23, αναδιατύπωση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 προσθήκη νέου άρθρου 18 υπό τον τίτλο: «Εξελεγκτική Επιτροπή», αναρίθμηση των υπαρχόντων άρθρων 18-23 του Καταστατικού σε 19-24, αντίστοιχα, και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Επισημαίνεται, ότι στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την 31/10/2022 και όσα νέα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως την 31/10/2022.

Σχετικές πληροφορίες, ενημερώσεις και διευκρινίσεις θα αναρτηθούν και στην επίσημη Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς – ΠΕΕΔ (www.peed.gr).

H παρουσία όλων μας στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αθήνα, 15/11/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

και κατ’ εντολή του

Ο Πρόεδρος

Κιούσης Δημήτριος