Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΔ 2021

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΔ στο ξενοδοχείο Athens Marriott (Πρώην Χανδρής) διεύθυνση  Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 385,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 9ης/10/2021

Αύξ. Αριθμός 1/2021

Στην Αθήνα  σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00π.μ., συνήλθαν στο ξενοδοχείο Athens Marriott (Πρώην Χανδρής) διεύθυνση  Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 385, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 417/27.9.2021 προσκλήσεως του Προέδρου, τα μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Π.Ε.Ε.Δ.) σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, για την λήψη αποφάσεων στα επόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2020
 2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη
 3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021.
 4. Τοποθέτηση ΔΣ σε διάφορα θέματα που αφορούν τον κλάδο.
 5. Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη. Ανταλλαγή απόψεων. Πορίσματα.

Κατά την Γενική Συνέλευση παρίστανται οι στις προηγούμενες σελίδες αναφερόμενοι είτε ως φυσικά πρόσωπα – μέλη, είτε ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων.

Διαπιστώνεται απαρτία και το νόμιμο της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, αφού παρίστανται (22) είκοσι δύο  φυσικά πρόσωπα τα οποία νόμιμα εκπροσωπούσαν   

( 22)  είκοσι δύο  μέλη της Ένωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου και δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση αυτή είναι επαναληπτική και βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε μέλη είναι παρόντα σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσής μας.

Ακολούθως εκλέγεται ομόφωνα , ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χρήστος Τζώνης της επιχειρήσεως ΤΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ο εντεταλμένος Σύμβουλος της ΠΕΕΔ Κ. Παντελής Ιακωβίδης.

Μετά την εγκατάσταση του στο Προεδρείο της Συνέλευσης , ο κ. Τζώνης ευχαριστεί την Συνέλευση για την εκλογή του και η Συνέλευση εισέρχεται στην διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθησε ολιγόλεπτη παρέμβαση του 1ου χορηγού της εκδήλωσης κ. Γεωργίου Δριβάκου από την εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Μουσαμάδων Μ. ΕΠΕ κατά την οποία αναφέρθηκε στις υπηρεσίες της εταιρείας του και στην πρόθεσή του να βρίσκεται κοντά στις επιχειρήσεις του κλάδου μας.

ΘΕΜΑ 1ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2020

Από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Τζώνη καλείται ο Ταμίας της ΠΕΕΔ κ. Ευστάθιος Καλαιτζίδης να αναπτύξει τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2020.

Ο Ταμίας κ. Ευστάθιος Καλαιτζίδης αναφέρει τα εξής:

Μετά την συμπλήρωση του έτους 2020 και δεδομένης της συζήτησης που θα γίνει γύρω από τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την χρήση 1/1 – 31/12/2020, αναφέρουμε τα εξής σε σχέση με τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποίησε η ΠΕΕΔ στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η οικονομική εικόνα της ΠΕΕΔ από 1/1-31/12/2020 είχε ως εξής:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2019 : €186,10

ΕΣΟΔΑ

Στην διάρκεια του έτους 2020 η Ένωση εισέπραξε από Συνδρομές €28.128,00

Επομένως το σύνολο των εσόδων της ΠΕΕΔ για το έτος 2020 ανήλθε στο ποσό των  €28.314,10

ΕΞΟΔΑ

Αναφορικά με τα έξοδα , το σύνολό τους στην ίδια περίοδο ανήλθε στο ποσό των €24.552,88

Τα κυριότερα έξοδα ήταν τα εξής:

Το Υπόλοιπο Λήξεως στις 31/12/2020 ανήλθε στο ποσό των €3.761,22.

Στον λογαριασμό της ΠΕΕΔ στην τράπεζα Alpha Bank ήταν κατατεθειμένο το ποσό των €3.367,86, το δε υπόλοιπο ποσό των €393,36 ήταν στο ταμείο μετρητών της ΠΕΕΔ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Η επιτροπή οικονομικού ελέγχου, αποτελείται από τους κ.κ. Χριστοφιλόπουλο Σίμο εκπρόσωπο της εταιρίας ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & Ανεζίνη Ξενοφώντα,  εκπρόσωπο της εταιρίας ΑΒ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΕΖΙΝΗΣ ΙΚΕ .

Η επιτροπή αφού πραγματοποίησε τους απαιτούμενους ελέγχους στην λογιστική απεικόνιση και στην οικονομική διαχείριση, διεπίστωσε ότι η καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων της χρήσης που έκλεισε έγιναν κανονικά στα νόμιμα βιβλία και στοιχεία, όλα δε αυτά (έσοδα και έξοδα) έγιναν μετά από αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΔ.  Αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2020:

Τελειώνοντας ζητείτε η έγκριση των απολογιστικών στοιχείων και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Οι παριστάμενοι συμφώνησαν ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2021

Ο Ταμίας κ. Ευστάθιος Καλαιτζίδης διαβάζει τον προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμό του έτους 2021, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τα μέλη να εκφράσουν ερωτήσεις, απόψεις, διευκρινίσεις κ.λ.π.

Τελειώνοντας , εφόσον δεν έχει ζητηθεί καμία διευκρίνιση, θα ήθελα να σας ζητήσω την έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2021. Οι παριστάμενοι συμφώνησαν ομόφωνα.

Ακολούθησε ολιγόλεπτη παρέμβαση του 2ου χορηγού της εκδήλωσης κ. Ιωάννη Σαμολαδά από την εταιρεία Truck & Cargo Insurance – Samoladas κατά την οποία αναφέρθηκε στις υπηρεσίες της εταιρείας του και έκανε αναλυτική περιγραφή των Ασφαλιστικών συμβολαίων που θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας.

ΘΕΜΑ 3ο: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Τζώνης, καλεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτρη Κιούση ο οποίος προβαίνει σε ενημέρωση των παριστάμενων επί όλων των θεμάτων που απασχόλησαν την ΠΕΕΔ κατά το έτος 2020 καθώς και επί της εν γένει δραστηριότητας για την αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Δράσεις & Παρεμβάσεις

1. Μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων και δημιουργία Πάρκου Μεταφορών .

Κατά την διάρκεια του έτους έγινε προσπάθεια να αναδείξουμε τα προβλήματα  λειτουργίας των επιχειρήσεών μας που προκύπτουν από την έλλειψη Δημόσιων αλλά και ιδιωτικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα και της Λαχαναγοράς.

Τα προβλήματα αυτά βέβαια είναι διαχρονικά και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μας βοήθησε το κράτος να βρούμε την λύση τους. Αναλάβαμε λοιπόν την πρωτοβουλία σαν ΠΕΕΔ, να κινήσουμε διαδικασίες, να κτυπήσουμε πόρτες στην κεντρική διοίκηση και να ζητήσουμε την αρωγή της για να μπορέσουμε να  λύσουμε τα σημαντικά αυτά προβλήματα και να δώσουμε στις επιχειρήσεις μας την δυνατότητα να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή και έγιναν πολλές συναντήσεις με Θεσμικούς φορείς  ως ακολούθως:

Αρχικά τον Ιούνιο 2020, ήρθαμε σε επαφή με το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τους συμβούλους των κ.κ. Υπουργών Ανάπτυξης κ. Παπαθανάση, Μεταφορών κ. Κεφαλογιάννη, ΥΠΕΚΑ κ. Οικονόμου, όπου τους αναφέραμε αναλυτικά τα προβλήματά μας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες ότι ο κλάδος μας

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα City Logistics και θα πρέπει να βοηθηθεί για να εκσυγχρονισθεί.

Στην συνέχεια συναντηθήκαμε με την κα Κυπραίου, Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του κ. Πρωθυπουργού, η οποία μελέτησε τα θέματά μας και τα  μετέφερε στον κ. Πρωθυπουργό. Από το σημείο αυτό και μετά έγιναν οι παρακάτω συναντήσεις:

Από το σημείο αυτό και μετά έγιναν οι παρακάτω συναντήσεις:

 • Με τον  Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παπαθανάση
  • Με τον Υπουργό Μεταφορών κ. Κεφαλογιάννη
  • Με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων  κ. Α. Τσιατσιάμη
  • Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΑΙΟΣΕ κ. Νικολάου
  • Συναντήσεις και επαφές με υποψήφιους επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην κατασκευή ενός Πάρκου Μεταφορών.
  • Με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Πρόεδρο του ΤΑΥΠΕΔ κ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο.

Σε όλες τις παραπάνω συναντήσεις αναπτύξαμε τις θέσεις μας σχετικά με την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεών μας και συγκεκριμένα την  οριοθέτηση ενός  ενιαίου χώρου με σύγχρονες προδιαγραφές (δημιουργία ενός Πάρκου Μεταφορών) που θα μας οδηγήσει στις επόμενες δεκαετίες. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και στο Εθνικό οδικό δίκτυο. Θα πρέπει επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί  ο νόμος για την έκδοση αδείας λειτουργίας.

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι έχει ανατεθεί από την κυβέρνηση στο ΤΑΥΠΕΔ και στον νέο του Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο το έργο της μετεγκατάστασης δίνοντάς του πλήρη αρμοδιότητα για την εκτέλεση του έργου. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι έχει εγκριθεί κονδύλι 35 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

2. Περιορισμός Ευθύνης Εθνικού Μεταφορέα.

              Ένα διαχρονικό πρόβλημα που απασχολεί τον κλάδο μας είναι η άνευ ορίου ευθύνη του Εθνικού οδικού μεταφορέα σε αντίθεση με το ότι ισχύει για τους Διεθνείς μεταφορείς.

Στην προσπάθεια να αναδείξουμε το πρόβλημα έγιναν συναντήσεις με τους παρακάτω Θεσμικούς φορείς:

 • Με τον  Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παπαθανάση
  • Με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Σταμπουλίδη.
 • Ανατέθηκε μελέτη στον Νομικό σύμβουλο κ. Μαρονίδη η οποία στην συνέχεια κατατέθηκε στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Στην συνέχεια ζητήθηκε από τον κ. Ιωάννη Σαμολαδά να καταθέσει στην Γενική Συνέλευση την εμπειρία του σχετικά με το παραπάνω θέμα και να μας δώσει την συμβουλή του για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.

 •  Κυκλοφοριακό πρόβλημα του Ελαιώνα.

Όλοι γνωρίζουμε τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άννης, τα οποία δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις μας να λειτουργήσουν κανονικά. Στα πλαίσια λοιπόν της εξεύρεσης λύσης έγιναν οι παρακάτω συναντήσεις με θεσμικούς φορείς:

 • Συνάντηση με τον Διοικητή Τροχαίας Αθηνών.
  • Συνάντηση στην Περιφέρεια Αττικής με τον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη και τους Τεχνικούς συμβούλους του.
  • Συνάντηση με τον Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αθηναίων για την μονοδρόμηση της οδού Ορφέως.

Από τις παραπάνω συναντήσεις προέκυψε ότι απαιτείται μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης για το κόστος της οποίας προσφέρθηκε να συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής όπως αυτό εκφράσθηκε από τον  Περιφερειάρχη κ. Πατούλη.

Στην συνέχεια ζήτησε από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης κ. ΤΖώνη και πήρε τον λόγο για ολιγόλεπτη παρέμβαση ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΠΕΕΔ κ. Π. Ιακωβίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην είσπραξη των συνδρομών, επισημαίνοντας ότι τα εγγεγραμμένα μέλη της ΠΕΕΔ είναι 128 και τα ταμειακώς εντάξει μόνο 53. Υπογράμμισε ότι το ταμείο της ΠΕΕΔ είναι αυτό που της δίνει την ανεξαρτησία και την δύναμη να προσχωρήσει σε δράσεις και να υποστηρίξει τον κλάδο μας. Ζήτησε δε την βοήθεια όλων στο να εισπραχθούν οι καθυστερημένες οφειλόμενες συνδρομές.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Τζώνης, καλεί τους παριστάμενους να θέσουν ερωτήσεις και να τοποθετηθούν επί των πεπραγμένων.

Τον λόγο ζήτησε το  μέλος της ΠΕΕΔ κ. Ξενοδημητρόπουλος ο οποίος εξέφρασε την έκπληξή του σχετικά με την πρόταση μετεγκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή του Θρυασίου, αναφέροντας σχετικά ότι τα μέλη του προηγούμενου ΔΣ κρίθηκαν αυστηρά  και δεν επανεξελέγησαν επειδή υποστήριξαν την συγκεκριμένη πρόταση, θεωρώντας άδικη την μη επανεκλογή τους. Επίσης εξέφρασε την δυσφορία του για το γεγονός ότι στις προαναφερόμενες συναντήσεις με τους θεσμικούς φορείς, συμμετείχαν συνεχώς τα ίδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν δόθηκε η δυνατότητα  να συμμετάσχουν και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω αναφορά του (για συμμετοχή των ίδιων μελών του ΔΣ στις Συναντήσεις με τους θεσμικούς φορείς) συμφώνησαν και οι κ.κ. Γ. Μπαμπαλής και Σ. Καλαιτζίδης. Ο κ. Καλαιτζίδης μάλιστα ανέφερε ότι και  εκείνος δεν συμφωνεί αλλά όντας μειοψηφία στην απόφαση του ΔΣ , είναι υποχρεωμένος να την αποδεχθεί.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Δ. Κιούσης απάντησε ότι το ΔΣ αφού εξάντλησε όλες τις πιθανές λύσεις για μετεγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα, αποφάσισε να προσανατολισθεί προς την ευρύτερη περιοχή του Θριασίου και ότι εκείνος προσωπικά από την αρχή είχε υποστηρίξει αυτή την λύση.

Όσον δεν αφορά την παρατήρηση για την συμμετοχή συνεχώς των ιδίων μελών του ΔΣ στις συναντήσεις με τους θεσμικούς φορείς ανέφερε τα εξής.

 Λόγω της πανδημίας covid19 δεν επιτρέπεται η συμμετοχή πολλών ατόμων στις συναντήσεις και για αυτό τον λόγο στην συνεδρίαση του ΔΣ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2020 (Αριθ. Πρωτ : 392/2020) αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η σύσταση δύο τριμελών επιτροπών ως εξής :

 • Τριμελής επιτροπή που θα εκπροσωπεί την ΠΕΕΔ σε όλους τους φορείς για την μετεγκατάσταση των Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς. Μετά από απόφαση των μελών του ΔΣ η επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο κ. Δ. Κιούση & τους δύο Αντιπροέδρους κ.κ. Γ. Χαβάκη & Π. Βλαχογιώργη, με  αναπληρωματικό μέλος  την Γενική Γραμματέα κα. Χ. Μακρή.
 • Τριμελής επιτροπή που θα εκπροσωπεί την ΠΕΕΔ σε όλους τους φορείς για τα όρια ευθύνης Διαμεταφορέα. Μετά από απόφαση μελών ΔΣ η επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο κ. Δ. Κιούση , την Γενική Γραμματέα κα. Χ. Μακρή, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Σ Λάμπρου και αναπληρωματικό μέλος τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. Βλαχογιώργη.

Στην συνέχεια τον λόγο ζήτησε το μέλος του ΔΣ κ. Γ. Μπαμπαλής ο οποίος αναφέρθηκε σε ελλιπή ενημέρωση εκ μέρους της Γραμματείας για τις συναντήσεις και τα αποτελέσματά τους.

Εκ μέρους της Γραμματείας απάντησε ο εντεταλμένος σύμβουλος κ. Π. Ιακωβίδης, οποίος ανέφερε ότι η ενημέρωση γίνεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του ΔΣ και στην συνέχεια αποστέλλονται από την Γραμματεία τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ μέσω e-mail σε όλα τα μέλη του. Επίσης ανέφερε ότι όλα τα μέλη του ΔΣ ενημερώνονται μέσω e-mail ακόμη και για τις επιστολές που αποστέλλει η Γραμματεία εκ μέρους της ΠΕΕΔ σε θεσμικούς φορείς και ότι ουδέποτε απαντήθηκε κάποιο από τα προαναφερόμενα e-mails.

Ο Πρόεδρος ΓΣ                                            Ο Πρόεδρος ΔΣ                                   Ο Γραμματέας ΓΣ

Τζώνης Χρήστος                                        Κιούσης Δημήτρης                           Ιακωβίδης Παντελής