Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών

Ενημερώνουμε τα μέλη μας και τον ευρύτερο κλάδο της μεταφοράς, ότι βάσει της εργατικής νομοθεσίας κάθε φορτοεκφορτωτής ή χειριστής μηχανήματος έργου για να απασχοληθεί σε ειδικά, επικίνδυνα και εξειδικευμένα φορτία θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών. Οι εργοδότες δεν μπορούν να απασχολούν φορτοεκφορτωτές μη ενταγμένους στο μητρώο, με κυρώσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η αίτηση γίνεται από τους εργαζομένους με τους κωδικούς taxis του καθενός.

Link εισόδου ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το νόμο 4455/2017 (ΦΕΚ.Α.22) ενεργοποιείται το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ξηράς, Λιμένος, Χειριστών) στο οποίο εγγράφονται φορτοεκφορτωτές και χειριστές μηχανημάτων έργου για τη φορτοεκφόρτωση εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. Ως «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία» νοούνται τα φορτία που για τη διακίνησή τους απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, η εφαρμογή ειδικών τεχνικών ή/και η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το χειρισμό τους κατά τη μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβασία τους, προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών. Ως «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» νοούνται οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε μεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού, η εργασία σημειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται με τη φορτοεκφόρτωση που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της καβόδεσης πλοίων και σκαφών.

Oι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου Λιμένα ή Ξηράς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, διενεργούνται από πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης των φορτίων στην Ξηρά, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων από το σημείο εναπόθεσης ή αποθήκευσης προς τα μεταφορικά μέσα και από τα μεταφορικά μέσα στους χώρους εναπόθεσης και αποθήκευσης (Κεντρικές αγορές, Εμπορευματικοί Σταθμοί), με την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).

Βασικές εξαιρέσεις που αφορούν το χώρο μας αποτελούν οι φορτώσεις ή εκφορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από και προς τους τόπους παραγωγής και από και προς τους χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών καθώς και φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής, βιοτεχνικής δραστηριότητας, εμπορευματικά πάρκα και επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και σε κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

Η ΠΕΕΔ συστήνει στους διαμεταφορείς αλλά και στον ευρύτερο κλάδο της μεταφοράς, που διακινούν ειδικά, επικίνδυνα ή ειδικά φορτία, όπως ενημερώσουν τους φορτοεκφορτωτές συνεργάτες τους για την εγγραφή τους σε αυτό. Η εγγραφή τους είναι απαραίτητη για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή και επηρεάζει και τους εργοδότες όταν δε χρησιμοποιούν φορτοεκφορτωτές ενταγμένους στο μητρώο, καθώς αποτελεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής εγγραφής για το εισαγωγικό μητρώο Α είναι να είναι Έλληνας πολίτης ή νομίμως εργαζόμενος στην Ελλάδα, άνω των 18 ετών, υγιής με βεβαίωση δημοσίου νοσοκομείου και να μη διώκεται ποινικά για αδικήματα λαθρεμπορίας, ληστείας, κλοπής, υπεξαίρεσης, σωματεμπορίας, ναρκωτικών και εμπρησμού.

Οι επιπλέον προϋποθέσεις για το μητρώο Β ξηράς είναι η επαγγελματική εμπειρία με 80 οριστικοποιημένα ένσημα σε κωδικό πακέτου φορτοεκφορτωτή ξηράς.

Οι αδειούχοι χειριστές εγγράφονται απ’ ευθείας στο μητρώο Β χειριστών και παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε ξηρά και σε λιμένες.

Αιτήσεις στο https://aplo.yeka.gr/ αιτήσεις, εθνικό μητρώο φορτοεκφορτωτών, αίτηση ένταξης.

Εκ της ΠΕΕΔ