Ασάφειες στο σχέδιο ενίσχυσης των χερσαίων μεταφορών

                        Ναυτεμπορική, 20.6.2011


Ασάφειες, που πιθανώς θα καταλήξουν σε προβλήματα παρουσιάζει το σχέδιο Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση πριν την τελική επεξεργασία.

Αυτό υποστηρίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), Ι. Σιαμάς, στις προτάσεις που κατέθεσε στα συναρμόδια υπουργεία, κάνοντας ταυτόχρονα και παρατηρήσεις επί του σχεδίου Οδηγού εκσυγχρονισμού του κλάδου.

Σύμφωνα με το Ν 3887/2010, αναφέρει η ΠΕΕΔ, η κυβέρνηση στοχεύει με συγκεκριμένα κίνητρα να βοηθήσει στην οργάνωση των μεταφορών με σύγχρονες εγκαταστάσεις (αποθήκες, logistics, πάρκινγκ, συνεργείων κ.λπ.). Το σχέδιο οδηγού έχει ως στόχο την ενίσχυση του ΚΑΔ 49.4 «Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης», όμως πολλές από τις δυνατότητες που δίνει ενισχύουν στην πράξη άλλη δραστηριότητα του ΚΑΔ 52.2 «Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες».

Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό, υποστηρίζει η ΠΕΕΔ, δημιουργεί όμως προβλήματα. Ενδεικτικά επισημαίνει η Ένωση τα παρακάτω:

1. Την απουσία διάκρισης ανάμεσα στην άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και στην άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, που σε αρκετά σημεία είναι διακριτό και σε άλλα δυσδιάκριτο.

2. Την απόκλιση του στόχου του προγράμματος εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με ΚΑΔ «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων αυτών γίνεται προς την κατεύθυνση της οργάνωσης της μεταφοράς, δηλαδή των επιχειρήσεων με ΚΑΔ «52.2 Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες», γεγονός που μεταβάλλει το στόχο ενίσχυσης του προγράμματος, ιδίως όταν η ενίσχυση για δραστηριότητες του ΚΑΔ 52.2 υπερβαίνουν το 50% της πιθανής επιχορήγησης.

Με τον τρόπο αυτό, ενώ το πρόγραμμα αφορά δραστηριότητες του ΚΑΔ 49.4, τελικά επιχορηγούνται δραστηριότητες του ΚΑΔ 52.2. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι, οι επιχειρήσεις του 49.4 τυγχάνουν διαφορετικών όρων επιχορήγησης, για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του 52.2. Με τον τρόπο αυτό βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση οι επιχειρήσεις του 52.2, αφού θα τις ανταγωνίζονται μέσω άλλης οδού οι επιχορηγούμενες επιχειρήσεις του 49.4.

Για να μπορέσει το πρόγραμμα να επιτελεί τους στόχους του, επισημαίνεται από την ΠΕΕΔ, θα πρέπει να μην υπεισέρχεται σε άλλες δραστηριότητες, σε βαθμό τέτοιο που να διαφοροποιείται. Έτσι, κρίνονται απαραίτητα:

– η επιχορήγηση δραστηριοτήτων που άπτονται του ΚΑΔ 52.2, μέσω της ένταξης στο παρόν πρόγραμμα, ώστε να διατηρούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις δραστηριότητες αυτές. Διαφορετικά θα πρέπει:

* είτε να αποκλειστεί η επέκταση σε άλλη δραστηριότητα 52.2

* είτε να περιορισθεί η επέκταση σε άλλη δραστηριότητα 52.2 σε ποσοστό μικρότερο του 50% της συνολικής επιχορήγησης της 49.4

* είτε να ενταχθεί και αυτή η δραστηριότητα 52.2 στις επιλέξιμες επιχειρήσεις με τους ίδιους στόχους.

– η προσθήκη του ΠΔ 79/2004 «για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων», στο κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης για την αδειοδότηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων, διότι παρερμηνεύονται πολλές διατάξεις του σχεδίου,

– η ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στις άδειες λειτουργίας της επιχείρησης και των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων,

– η συνεκτίμηση των προβλημάτων που θα προκύψουν αν υπάρξουν αδειοδοτήσεις εκτός των διατάξεων του ΠΔ 79/2004, όταν στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ευρύτερης μεταφοράς αποτελεί σήμερα το βασικό πρόβλημα δυσλειτουργίας, προερχόμενο από προβλήματα χωροθετήσεων.