Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Εφοδιαστικής

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α’ 225). οικ. 53346/645/Φ.61

Ακολουθεί ο εξουσιοδοτικός Νόμος 4302/2014 (ΦΕΚ Α’ 225)

και η τροποποίησή του με το Νόμο 4442/2016, Άρθρο 50 (ΦΕΚ Α’ 230).

Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης:

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4302/2014 (Α΄ 225) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 8 αυτού.

2. Το ν. 3982/2011 (Α΄ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 17 έως 40.

3. Το ν. 4442/2016 (Α΄ 230/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

4. Το ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

7. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ226/2016 όμοια (Β΄ 4233).

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 4402/88/24.1.2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (Β΄ 127).

11. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

12. Το π.δ. 109/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 176).

13. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης της άδειας εγκατάστασης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής του ν. 4302/2014 και των δραστηριοτήτων εντός αυτών

1. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), που ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων.

2. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, για να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να απαντά στο ανωτέρω ερωτηματολόγιο προσδιορίζοντας την περιβαλλοντική κατάταξη, τον βαθμό όχλησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομένων στα άρθρα 2 και 6 για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και την λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Κατόπιν της υποβολής του ερωτηματολογίου, ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής επί του Ερωτηματολογίου, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) του άρθρου 2 της παρούσης, στην Αδειοδοτούσα Αρχή και αιτείται την χορήγησης άδειας εγκατάστασης από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

3. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι προβλέψεις και οι διαδικασίες του άρθρου 5 της με αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β΄ 158) υπουργικής απόφασης.

4. Στην άδεια εγκατάστασης πρέπει να αναγράφεται ο φορέας και η θέση της εγκατάστασης, το είδος των προς αποθήκευση εμπορευμάτων και οι τυχόν δευτερεύουσες ή λοιπές δραστηριότητες, καθώς επίσης και τυχόν άλλοι όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής κατά την λειτουργία του.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι τα ακόλουθα:

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα Ι).

β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα.

δ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό, με περιεχόμενο:

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

• Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).

• Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού ανεξαρτήτως μεγέθους εγκατεστημένης ισχύος για την άσκηση κύριων δραστηριοτήτων (εφόσον υπάρχει).

ε. Μηχανολογική μελέτη του εξοπλισμού για τις ασκούμενες κατά περίπτωση δευτερεύουσες δραστηριότητες, εφόσον η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς τους ξεπερνά τα 37ΚW ή η θερμική τα 70ΚW.

στ. Όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτήριο, δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί του ότι το κτήριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια και τις τυχόν τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυτού και τις μελέτες που συνοδεύουν αυτές, ότι διατηρεί στατική επάρκεια για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται επίσης και οι αριθμοί των οικοδομικών αδειών, καθώς και των τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων αυτού. Όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής πρόκειται να λειτουργήσει σε κτήριο που θα κατασκευαστεί, απαιτείται διάγραμμα κάλυψης και αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, τομές) των κτηριακών εγκαταστάσεων που πρόκειται να κατασκευασθούν, σε κατάλληλη κλίμακα.

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με τον Α.Π. της, αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις, για χορήγηση,

ζα) είτε έγκρισης απότμησης υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4302/2014, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως,

ζβ) είτε έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ. β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί εθνικής ή επαρχιακής οδού,

ζγ) είτε έγκρισης εισόδου εξόδου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 39 του υπ’ αριθμ. β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί δημοτικής κοινοτικής οδού.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο γνωστοποίησης λειτουργίας

1. Όλα τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4302/2014.

2. Η γνωστοποίηση για την λειτουργία ενός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής περιλαμβάνει:

α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα του Κ.Α.Δ..

β. Πληροφορίες σχετικά με το Κ.Α.Δ..

γ. Πληροφορίες σχετικά με τις ασκούμενες δραστηριότητές.

δ. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των ασκούμενων δραστηριοτήτων, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό τους.

ε. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

3. Υπόδειγμα (έντυπο) της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 4

Διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας και καθορισμός των αρχών στις οποίες κοινοποιείται

1. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν έχει προηγηθεί άδεια εγκατάστασης, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να απαντά στο ανωτέρω ερωτηματολόγιο, προσδιορίζοντας τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (όπου απαιτείται), την όχληση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 6 που πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του Κέντρου Αποθήκευσής και Διανομής.

2. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής και των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτά, ο φορέας του Κ.Α.Δ., μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, είτε, εφόσον δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης, μετά τη υποβολή του ερωτηματολογίου, δύναται είτε μετά την απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής επί του Ερωτηματολογίου, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, να υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 φυλάσσονται στο χώρο της εγκατάστασης από τον φορέα.

3. Ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αυθημερόν από την Αδειοδοτούσα Αρχή αντίγραφο της υποβληθείσας γνωστοποίησης στο οποίο θα εμφαίνεται ο μοναδικός αριθμός αυτής. Ακολούθως η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, βάσει του είδους των ασκούμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην γνωστοποίηση, στην αρμόδια, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Χημική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, δημοτική και περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ειδικό κατάλογο των γνωστοποιήσεων με τη βοήθεια λογιστικού φύλλου και το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου έτους, υποβάλλει προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης τον ως άνω ειδικό κατάλογο με τις εγκαταστάσεις οι οποίες γνωστοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, με συνημμένα τα αντίστοιχα αντίγραφα των καταχωρημένων γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τον ν. 4302/2014, με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άρθρο 5

Διαδικασία μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής υποβάλλοντας στην αρμόδια αρχή τη γνωστοποίηση του Παραρτήματος ΙΙ με την ένδειξη μεταβολή.

2. Ο φορέας του Κ.Α.Δ. οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση αρχείο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 6 επικαιροποιημένα σύμφωνα με τη δηλωθείσα μεταβολή.

3. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, όπου αυτό είναι απαραίτητο, βάσει του είδους των ασκούμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην γνωστοποίηση, στις αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποχρεούνται να προβούν αυτοτελώς σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα επιλέγοντας «Μεταβολή» στη φόρμα του παραρτήματος ΙΙ , θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών, επισυνάπτοντας τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 13 της με αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β΄ 158) υπουργικής απόφασης. Η τροποποιημένη γνωστοποίηση κοινοποιείται στις αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 23 του ν. 3982/2011 και των άρθρων 13 και 14 της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.

5. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας επιλέγοντας «Ακύρωση» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία την κοινοποιεί στις αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας.

6. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλλει νέα γνωστοποίηση. Η υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στην εγκατάσταση

Ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής οφείλει επιμελώς να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης ξεχωριστό φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Στην περίπτωση άσκησης μόνο κύριας δραστηριότητας εφοδιαστικής

αα. Αντίγραφο Γνωστοποίησης

αβ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπου απαιτείται.

αγ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο τοπογραφικό.

αδ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, για τα Κ.Α.Δ. που κατατάσσονται στην κατηγορία Α και Β του ν. 4014/2011, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό, με περιεχόμενο:

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

• Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.)

• Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού ανεξαρτήτως μεγέθους εγκατεστημένης ισχύος για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει)

αε. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τη συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων.

αστ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 (Β΄ 1586) Πυροσβεστική Διάταξη ή σύμφωνα με την υπ’αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ. 1589/104/30.1.2006 (Β΄ 90).

αζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιβλεπόντων κατά νόμο υπευθύνων Μηχανικών Π.Ε. ή Μηχανικών ΤΕ, ότι:

1. η κατασκευή του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και οι εντός αυτού κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν την άδεια εγκατάστασης εφόσον υπάρχει,

2. βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για την λειτουργία του κτηρίου ως Κ.Α.Δ., η βιομηχανική βιοτεχνική / αποθηκευτική χρήση του κτηρίου και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια εγκατάστασης.

αη. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή έγκρισης εισόδου εξόδου, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, Υπηρεσία, συνοδευόμενη και από σχετική Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής περί της ορθής εφαρμογής και καλής εκτέλεσης των ανωτέρω.

αθ. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Α.Δ. από τον κάτοχό του και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικός αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP) ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης όσον αφορά στην ορθή λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.

αι. Έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εφόσον απαιτείται.

αια. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

Β) Στην περίπτωση άσκησης εκτός της κύριας και τυχόν δευτερευουσών δραστηριοτήτων

βα. Μηχανολογική μελέτη του εξοπλισμού για τις ασκούμενες κατά περίπτωση δευτερεύουσες δραστηριότητες, εφόσον η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς του ξεπερνά τα 37ΚW ή η θερμική τα 70ΚW.

ββ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90), εφόσον απαιτείται.

βγ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β΄/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται.

βδ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

βε. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή / και χρήσης του, εφόσον απαιτείται.

Γ) Άδειες Βεβαιώσεις ειδικών δραστηριοτήτων του άρθρου 11 του ν. 4302/2014:

γα. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, για τον ανεφοδιασμό φορτηγών αυτοκινήτων με υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) ή του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύουν.

γβ. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218)όπως ισχύει εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία

γγ. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας πλυντηρίου ή / και λιπαντηρίου φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει.

γδ. Άδεια / Βεβαίωση λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), εφόσον απαιτείται.

γε. Άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις για την ανέγερση κεκλιμένου επιπέδου επιθεώρησης, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 7

Λοιπές Διατάξεις

1. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης υποβάλλεται το παράβολο του παραγράφου Α του άρθρου 1 της με αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15/17.12.2012 (Β΄ 3533) κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Για την υποβολή γνωστοποίησης υποβάλλεται το παράβολο που προβλέπεται στην παράγραφο Β άρθρο 1 της με αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15/17.12.2012 (Β΄ 3533) κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Για την παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας ή παράλειψη των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν, ή παροχή αναληθών στοιχείων κατά την γνωστοποίηση εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για έλλειψη άδειας λειτουργίας ή υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Λειτουργίας της με αριθμ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 (Β΄ 230) υπουργικής απόφασης.

4. Κατά λοιπά ως προς την επιβολή κυρώσεων εφαρμόζεται το άρθρο 29 του ν. 3982/2011.

5. Μετά την υποβολή γνωστοποίησης η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων της γνωστοποίησης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφάλεια λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με την περιγραφόμενη διαδικασία του άρθρου 7 της με αριθμ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 (Β΄ 158) υπουργικής απόφασης.

6. Για τον προσδιορισμό των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266/11.4.2012 (Β΄ 1275) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 τηρούνται στο σύνολο τους, εφόσον απαιτούνται, ανάλογα με το είδος των ασκούμενων δραστηριοτήτων στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.

8. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης, τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22, 24 έως και 28 του ν. 3982/2011, καθώς και των κανονιστικών διατάξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών.

Άρθρο 8

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας το Παράρτημα Ι και το Παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ